Tävlingsdirektiv

· Competition Instructions in English can be found in club material bags for international teams. Instructions are also available at the info desk in the competition centre. Information in English is also available on the web-page: /en/

 

Allmänt:

Ungdomens Jukola är en internationell stafettorienteringstävling med 7 etapper avsedd för föreningslag. Deltagandet i olika etapper är begränsat så, att i var och en av etapperna kan delta endast tävlanden från de klasser som nämns under rubriken ”Sträckor och etapper”

Endast klubbar som inte själva kan få ihop ett lag kan skapa / samla ihop ett kombinationslag. Också skolelever eller medlemmar från ungdomsorganisationer från en och samma kommun kan samla ihop deltagare till ett kombinationslag.

I föreningslagen finns ålders- och könsbegränsningar för de olika etapperna.

Tävlingsarrangören sammanställer kombinationslag av de orienterare som har anmält sig till orienterarbanken.

 

Tävlingsregler:

I tävlingen följer man SSL:s grenregler 2017, arrangemangsdirektiven för Ungdomens Jukola och arrangörens direktiv. Det är förbjudet att använda orienteringsspikskor. Dubbskor ät tillåtna.

Arrangören är OK Orient / OK Trian ry och tävlingen stöds och regleras av Suomen Suunnistusliitto och Kaukametsäläiset ry.

De slutgiltiga tävlingsdirektiven publiceras på resultattavlan och på tävlingens internetsida torsdagen den 17.8 kl.16. och finns på resultattavlan.

 

Tävlingens ansvarspersoner:

Tävlingsledare Kalevi Ilonen kalevi.ilonen@ilonen-lautamo.fi  +358 400 310 663
Info Nina Simosas nina.simosas@gmail.com  +358 50 341 2704
Informationsservice Nina Sevelius nina.sevelius@oktrian.fi  +358 50 367 7392
Tävlingscentralen Pasi Liitiäinen pasi.liitiainen@porvoo.fi  +358 40 540 2872
Banmästarärenden Pekka Vuorinen pekka.vuorinen@oktrian.fi  +358 50 469 2021
Tävlingsfunktioner Hannu Fabritius hannu.fabritius@suomi24.fi  +358 44 061 0933
Resultatservice Svante Nilsson svante.nilsson@oktrian.fi  +358 40 594 3098
Restaurantservice Kirsti Johansson kirsti.johansson@pp5.inet.fi  +358 41 507 6561
Första hjälp Senja Kangas senja.kangas@loviisa.fi  +358 400 641 626
Säkerhetsansvarig Kleo Ketonen kleoketonen@hotmail.com  +358 45 644 7193
VIP-gäster Johanna von Frenckell johannavonfrenckell@helsinki.fi  +358 40 7033 294
GPS-uppföljning Svante Nilsson svante.nilsson@oktrian.fi  +358 40 594 3098
SSL:s tekniska delegat (TD) Tommi Tervakangas tommi.tervakangas@gmail.com  +358 40 544 7450
Måldomare  Helge Nyberg
Bankontrollant Eero Hyvönen eero.hyvonen@gmail.com  +358 40 153 0270
Tävlingsjury

 

 

ordf. Niina Liukkonen

medl. Ville Mannonen

medl. Linda Sainio

NaVi

HS

Kangasalan SK

 +358 40 704 4470

 

 

Tävlingens beskyddare My Kippilä my.kippila@oktrian.fi  +358 400 579 645

 

Tävlingscentral, adresser, vägvisning och parkering:

Som tävlingscentral fungerar Kokon idrottsområde och Kokonhallen i Borgå. Tävlingsplatsens adress är Ishockeyvägen 3, 06400 Borgå.Vägvisning till tävlingscentralen börjar vid motorväganslutning 60 vid riksväg E18/7 mot centrum. Körtid till parkeringen ca 10 min. Vägvisningsskyltarna är på plats från och med fredagen den 18.8.2017 kl. 16.00. Parkeringen är avgiftsfri.

 

Skolinkvartering, kvällsmål och morgonmål

Arrangören erbjuder skolinkvartering natten mellan fredag och lördag.

Avgiften för inkvarteringen (skolinkvartering på golv med eget underlag) är 15 euro/person/natt. I priset ingår morgonmål. Priset för kvällsmål på fredag är 5 euro/person.

Inkvarteringen öppnas på fredag den 18.8.2017 från och med kl. 16.00 och stängs på lördag den 19.8.2017 kl. 10.30.

Reservering för skolinkvartering och kvällsmål görs i samband med tävlingsanmälan i anmälningstjänsten. Specialdieter skall meddelas på förhand. Kvällsmål som har beställts på förhand serveras på fredag kl. 19.00-22.00. Morgonmålet serveras på lördag kl. 7.00-9.00.

Inkvarteringen finns i Pääskytien koulu, adressen är Svalvägen 1, Borgå. Vägvisningsskyltarna är på plats fr.o.m kl. 15.00 på fredagen. Inkvarteringens ordningsregler gäller.

Övriga inkvarteringsalternativ hittas på tävlingens hemsidor under länken jukola.com/nj2017/sv/allmant/inkvartering/

 

Tävlingskansli/ INFO:

Tävlingsmaterial (bland annat tävlingsnumrorna) fås klubbvis från INFO.

Fredagen den 18.8.2017 kl. 16.00-22.00 befinner sig INFO i Pääskytien koulu (samma skola där inkvarteringen finns), adress Svalvägen 1, Borgå. Lördagen den 19.8.2017 kl. 8.00-18.00 finns INFO i tävlingscentralen. Tävlingsmaterialet överlämnas åt laget om alla avgifter betalats. Obetalda avgifter kan betalas i INFO.

 

Föreningarnas tävlingsmaterial:

Föreningarnas tävlingsmaterial

Tävlingsmaterialet kan avhämtas från INFO på fredagen kl.16 – 22 i inkvarteringsskolan eller på lördagen på tävlingscentralen från kl.8.00 mot kvittering. Samtidigt antecknas den ansvarsperson som

föreningen har på plats. Bara de klubbar som har betalat alla kostnader får tävlingsmaterialet, till vilket hör bland annat tävlingsnumror utan säkerhetsnålar, program, biljett för att få tillbaka kartor, tränarkort, eventuella hyr-Emitar, och EMIT- kontrollappar. Egna säkerhetsnålar krävs. Nummerlapparna plockas inte bort. Klubbens representant kvitterar de hyr-Emitar som ges i föreningsmaterialet. För oåterlämnade Emitar debiteras föreningen 80 euro per Emit.

På tävlingscentralen finns en INFO- tavla.

 

EMIT-brickor:

Ett lag skall ha minst tre Emit-brickor. Samma bricka får inte användas av två skilda lag. Man kan hyra Emit-brickor av arrangören till ett pris av 4 euro/bricka. Antalet hyresbrickor skall meddelas i samband med tävlingsanmälan. Nummer på Emit-brickor behöver inte meddelas på förhand, numren registreras i systemet på tävlingsplatsen vid ingången till start- eller växlingsområdet.

 

Kartan:

Orienteringskarta 8/2017, skala 1: 7 500, ekvidistans 5 m. Kartans storlek är A4. Kartläggaren är Mikael Salo. Kartorna är i plastfodral. Tidigare gjorda kartor över tävlingsområdet finns på tävlingens hemsida.

 

Terrängen:

Terrängen är en blandning av tall-, gran och lövskog samt berg i dagen med stora höjdskillader. På tävlingsområdet finns ett tätt nätverk med olika motionsstigar. Framkomligheten varierar från snabb på områden på berg i dagen till långsammare i tätare skog. Sikten för det mesta mycket bra. Hårt underlag och bara ställvis stenigt. Orienteringstekniskt sett varierar terrängen från lätt till speciellt bergssluttningarnas ganska krävande terräng, fysiskt är terrängen rätt krävande. Höjdskilladen mellan Kokons topp och tävlingscentralen är ungefär 50 m. Se närmare i banmästarens blog.

En del av banorna korsar en glest trafikerad väg, där arrangörerna övervakar och stoppar trafiken. De tävlande bör ändå observera andra som rör sig på vägen då de korsar den.

 

Start och K-punkt, snitsling:

Starten sker i tävlingscentralen. Det finns 300 m snitsel från start till K-punkten. Snitslingen från sista kontrollen till växling/mål är ca 330 m

 

Kontroller:

bild1     bild2

Bild. Olika kontrollbockar i terrängen.

 

Kontrolldefinitioner och koder:

Kontrolldefinitioner med beskrivningar är tryckta på kartan. Kontrollens kodnummer och kontrollens ordningsnummer är tryckta bredvid kontrollringen. De som använder en Emit-bricka med display bör notera att stämplingens Emit-kod inte nödvändigtvis motsvarar kontrollens kod.

Kontrolldefinitioner med bild finns på kartan. Endast kontrollens ordningsnummer finns bredvid cirkeln. Kontrollkoden finns vid kontrolldefinitionen bredvid kontrollens ordningsnummer. Kontrollera alltid kontrollkoden då du stämplar.

 

Banor och etapper:

I etapplängderna ingår 600 m snitsling. Gafflingar på alla etapper utom på etapp 5.

Etapp Klass längd (km) Kontroller Idealtid (min) Tätens växlingstid
1. H/D -16 4,1 13 27 11:57
2. H/D -16 3,8 13 26 12:23
3. D -14 2,3 8 18 12:41
4. H/D -14 2,3 8 16 12:57
5. D -16 3,4 11 26 13:23
6. D-18 4,3-4,4 14 35 13:57
7. H/D-18 5,1-5,2 18 36 14:32

 

 

Förbjudna områden:

Tomtområden är förbjudna områden enligt orienteringens grenregler. Det finns också andra förbjudna områden tp i tävlingsområdet som är markerad som förbjudet område.Förbjudna områden är markerade med snitsling i terrängen på ställen där det finns en stor risk att hamna in på området enligt motsvarande karttecken.

 

Tränarfålla på etapperna 3 och 4:

Bredvid snitseln till K-punkten finns en tränarfålla, där lagets tränare kan vägleda löparna på etapp 3 och 4 i planeringen av sträckan. Till fållan kommer man endast med tränarkort.

 

Nummerlappar:

Nummerlappar används på alla etapper. Nummerlappen ska fästas synligt på skjortans framsida. Egna säkerhetsnålar ska anävndas. Lagnumreringen baserar sig på den placering laget hade i stafetten år 2016. Lagnumret, etappnumret och firmalogon får inte gömmas. På nummerlappen finns en streckkod som måste hållas oskadad för inläsningen av Emit-brickan.

 

Emit-brickor:

I tävlingen används det elektroniska Emit-stämplingssystemet. Kontrollappar utdelas i klubbens materialpåse. Skriv lagets nummer, etapp och Emit-brickans nummer på kontrollappen. Vid inträde till växlingsfållan läses Emit-brickan in i resultatserviceprogrammet och nollas. Ett lag måste använda minst tre olika Emit-brickor. Samma Emit-bricka får absolut inte användas i två etapper efter varandra eller i två skilda lag.

Om det visar sig att den egna Emit-brickan inte fungerar vid inläsningen till växlingen ger arrangörerna en låne-Emit. Om en startande i gemensamma starten har sin Emit ännu hos föregående etapp får den startande en låne-Emit.

 

Löpordningarna:

Löpordningen kan anmälas via internet på dressen https://registration.jukola.com/?kieli=sv&kisa=nj2017 eller på den blankett som fås i INFO.

Lagens löpordning måste lämnas in senast på fredagen den 18.8.2017 kl. 21.00.

Efter det tas ändringar i löpordningar emot endast på grund av tvingande och väl motiverade skäl och skall godkännas av TD.

 

Startlista:

Den slutgiltiga startlistan finns på tävlingens www-sidor på torsdagen den 17.8.2017 kl.16 och på resultattavlan.

 

Start:

Tävlingens start sker på lördagen den 19.8.2017 kl.11.30.

Inläsning och nollning för första etappens löpare börjar kl.11.00 och slutar kl.11.20. Efter inläsningen och nollningen flyttar sig löparna till området mellan startområdet och K-punkten. Till sin egen startplats går man enligt speakerns direktiv. Tävlarna ställer sig på rad, med 10 löpare per rad. Numreringen finns bredvid raden. Kartorna ges i handen. Löparen ska kontrollera att rätt tävlingsnummer finns på kartan. Kartan får inte öppnas före starten. Starten sker enligt speakerns direktiv. Starten videofilmas. Det lag som tjuvstartar diskvalificeras. Det finns toalett på uppvärmningsområdet.

 

Vätskestation:

Det finns ingen vätskestation i terrängen.

 

Växling:

Till växlingsområdet kommer man enligt den karta som finns i tävlingsdirektiven via samma sista kontroll för alla etapper. Ungefär 50 m före mål/växlingsstämplingen väljer löparen fålla enligt sin etapp.

På alla etapper måste man stämpla på växlings/målstrecket. Löparen ger sin karta åt arrangören och fortsätter mot kartställningen, där man tar kartan med det egna lagnumret och följande etappnummer. Löparen ger sedan följande etapps karta åt sitt lags följande etapps löpare vid växlingsbommen. Kontrollera att du tar karta med rätt lag- och etappnummer! Det lag som har tagit fel karta från kartställningen diskvalificeras. Om någon har tagit ditt lags karta ska du anmäla det till arrangören. Från reservkartstället fås reservkarta i den ändan av kartställningen som är mot start (gottgörelse för förlorad tid ges inte.). Efter det går löparen till Emit-stämplingskontrollen i Emit-OUT tältet. Om stämplingsuppgifterna är rätta slipper löparen ut ur växlingsområdet. Om det finns fel i stämplingsuppgifterna visas den tävlande till ”klagomuren” där man reder ut oklarheter i stämplingarna. Växlingen stängs kl.15.20. Därefter visas de lag som kommer till växlingen direkt till stämplingskontrollen.

 

Mål:

Från sista kontrollen löper man längs snitsel till målfållan enligt skyltning. Placeringen avgörs på målstrecket. Slutplaceringen för de lag som placerar sig på placeringarna 1-40 avgörs av en måldomare.

Den slutgiltiga måltiden fås från målstämpling som utförs efter målstrecket.

Placeringarna 41 och vidare avgörs enligt målstämplingstiden (gäller de lag som inte har startat i omstarten). Målet stängs kl.18.00.

 

Demonstration av start-, växlings och målfunktionerna eller s.k. växlingsdemo:

Funktionerna demonstreras kl.10.45 med hjälp av löpare och speakern.

 

Omstart för etapperna 2-7:

De löpare som deltar i omstart bör läsa in och nolla sin Emit i Emit-IN tältet och flytta sig till växlingsbommen före kl.15.20. Växlingen stängs kl.15.20, varefter växlingsbommen öppnas och alla de löpare som deltar i omstarten ställer sig vid kartställningen vid sin egen karta. Den gemensamma starten sker kl.15.30 enligt speakerns direktiv.

 

Klagomuren:

Om det vid den elektroniska avläsningen av Emit-brickan finns oklarheter i stämplingen föreslår resultattjänsten en diskvalificering som reds ut omedelbart i klagomuren. Om prestationen konstateras vara felaktig på grund av en kontrollstämpel som saknas eller är fel eller om kontrollordningsföljden är fel kallas lagets tränare på plats. Diskvalificering av laget bekräftas först efter det.

Tävlande som avbrutit ska komma normalt till växling/mål. Löparen ger följande etapps karta åt följande etapps löpare som väntar vid växlingsbommen. Den löpare som avbrutit anmäler att han eller hon avbrutit i Emit-OUT tältet. Om en tävlande har avbrutit av tvingande skäl eller är skadad och därför kommer förbi tävlingen/målet måste han eller hon anmäla sig i Emit-OUT tältet och ge sin karta åt arrangören.

Ett diskvalificerat lag eller ett lag som avbrutit får fortsätta stafetten ända i mål. Om ett lag som har diskvalificerats eller avbrutit ändå är mindre än en halv timme efter det ledande laget, fördröjs lagets fortsättning i stafetten och följande stafettlöpare släpps iväg på sin etapp först när det har gått en halv timme efter att täten har växlat. Lagets följande etapps karta plockas bort från kartställningen och på dess plats läggs en blankett med etappnumret, där man har skrivit lagets nummer och det klockslag när

laget tidigast får fortsätta stafetten. Den löpare som kommer till växling tar blanketten från kartställningen och för den till den löpare som väntar vid växlingsbommen. Den löparen får sedan sin etapps karta från reservkartstället vid den tidpunkt som står skrivet på blanketten.

 

GPS-uppföljning:

Etapperna 2, 5 och 7 har GPS- uppföljning. De anmälda lagen bör använda det GPS-instrument som ges. Västen för GPS-insrumentet kan hämtas från GPS-tältet på lördag från och med kl. 9.00, tävlingsnumret måste visas när man hämtar västen. Ett GPS-instrument placeras på den tävlande i GPS- tältet före man förflyttar sig till Emit-IN tältet. Efter prestationen plockas instrumentet bort när man efter växlingen/målgången går ut via Emit-OUT kontrollpunkten. På etapp 2 ges GPS- uppföljningsinstrument åt de 22 lag som meddelas om på tävlingens www- sidor under tävlingsveckan och på anslagstavlan. På etapperna 5 och 7 kan man enligt behov utöka de antal lag som följs upp. Lagen meddelas om på anslagstavlan och i Emit-IN tältet. Arrangören har rätt att byta lag med GPS-uppföljning under tävlingen.

Uppföljningen kan följas med på en screen i tävlingscentralen. GPS- uppföljning är möjligt också på tävlingssidorna. Man kan följa med uppföljningen via de linkar som finns på tävlingssidorna (/live/).

 

Löparbanken:

Man kan anmäla sig till orienterarbanken via linken https://registration.jukola.com/?kieli=sv&kisa=nj2017

eller genom att fylla i en blankett som fås från Info senast lördagen den 19.8 kl.9.50. Mer information om orienterarbanken finns på adressen /sv/tavlingsinfo/loparbank/

 

Omklädning, tvätt och toalett:

Omklädning och tvätt i duschutrymmen finns nära tävlingscentralen. Vägvisning på infotavlan. Toalett finns på tävlingscentralen och på växlingsområdet. Det är absolut förbjudet att använda dubbskor inomhus.

 

Första hjälp:

Det finns en förstahjälppunkt på tävlingscentralen på östra sidan av servicebyggnaden, på plats finns också läkare. Placeringen finns utmärkt på kartan över tävlingscentralen. Första hjälps punkten är öppen den 19.8.2016 kl.10.00 – 18.00, telefon +358 400 641 626 (Senja Kangas).

 

Prisutdelning:

Tävlingens 15 bästa föreningslag belönas med Ungdomens Jukola -medaljer. De sju bästa lagen får hederspris. Vinnarlaget erhåller vandringspriset för ett år och en miniatyrmodell av vandringspriset till eget.

Inför prisutdelningen samlas lagen nära festscenen på platser enligt sina placeringar med direktiv av arrangören senast kl.15.30. Prisutdelningen börjar kl.15.40. De lag som premieras bör följa med speakern. Lagen går till prisutdelningen i omvänd ordning enligt direktiv av speakern och funktionärerna. Kombinationslag kan inte få Ungdomens Jukola- priser eller hedersmedaljer.

 

Ungdomens Jukola vandringspris:

Reglerna för Ungdomens Jukolas vandringspris

1. Man tävlar i Ungdomens Jukola stafetten om det vandringspris som OP-Pohjola donerat med början från år 2014 och under de sju följande åren.

2. Vandringspriset erhålls för ett år av den förening vars lag som med sitt slutresultat vinner den godkända tävlingen. Den förening som vunnit priset förvarar det omsorgsfullt, ansvarar för graveringar och hämtar priset till följande tävling. Föreningen får som minne en miniatyrmodell av vandringspriset.

3. I tävlingarna under åren 2014 till 2020 delas vandringsprispoäng åt de 15 bästa föreningslagen på följande sätt:

1. För en seger får man 25 poäng och för följande placeringar 20, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 poäng.

2. Om en förening har två eller flera lag bland de 15 bästa, får man poäng bara för det bäst placerade laget. De poäng som blir kvar går över till följande bästa lag.

3. Det lag, som efter sju tävlingar under åren 2014 – 2020 har i fem tävlingar erhållit högsta totalpoäng får behålla vandringspriset år 2020. Om flera föreningar har fått samma poäng är vinnaren den som har flest segrar. Om inte vinnaren avgörs på det sättet blir det avgörande vilket lag som förutom segrar har flest andraplaceringar, efter det tredje placeringar osv.

 

Returnering av kartor samt rutthärvel:

Kartorna fås från INFO med den kartreturneringslapp som finns i klubbens materialpåse efter gemensam start och prisutdelning ca kl.16. De kartor som returneras är orienterarnas enskilda kartor och en ”Alla kontroller”- karta.

Ungdomens Jukolas rutthärvel öppnas på söndagen efter tävlingen. Orienterarna ombeds att rita in sina sträckor i rutthärveln.

 

Butiker:

På tävlingscentralen finns butiker som säljer orienteringsutrustning.

 

Restaurang:

Varm mat serveras i tävlingsrestaurangen från och med kl. 11.00 . Matbiljetter (7.50 euro) kan köpas endast från restaurangen. I samband med restaurangen finns även ett Café. På tävlingscentralen finns också grillkorv, där kan man betala enbart kontant.

 

Vattenpunkt:

På tävlingscentralen finns en dricksvattenpunkt. Det är förbjudet att tvätta sin utrustning där.

 

Säkerhet:

Att göra upp öppen eld, att använda gas- och trangia och att röka på tävlingscentralen är absolut förbjudet.

 

Föreningstält:

Föreningstält uppförs på platser som utdelas enligt förhandsbokning. Underlaget är åkermark. Karta över föreningstältområdet publiceras på nätet och på anslagstavlan. Det är också möjligt att boka plats för föreningstält via INFO.

 

Modellorientering och träningskartor:

Modellorienteringsbana finns ungefär 1,52 km från tävlingscentralen. Det finns två andra träningsområden som ligger ungfär 5 km från tävlingscentralen. Kartor för dessa träningar kan köpas via länkar på hemsidorna och från Info under öppningstiderna. På träningsbanorna är kontrollerna markerade med plastbband och papperslapp i storlek A5 med Nuorten Jukola logon. Information om Ungdomens Jukolas träningspaketer kan hittas på tävlingens hemsidor: /sv/tavlingsinfo/traning/

 

Hittegods:

Hittegods kan efterfrågas i info.

 

Renlighet och avfall:

 

Allt avfall ska läggas i sopkärl. Också från terrängen ska alla skräp hämtas (gäller också energigelpåsar)

 

Tävlingsdirektiven kompletteras vid behov. De slutgiltiga tävlingsdirektiven publiceras på anslagstavlan på tävlingscentralen och på hemsidan.

 

Lycka till i tävlingen!