Tävlingsdirektiv

Tävlingsdirektiv (PDF)

Tävlingsledare: Jaakko Lajunen

Teknisk ledare: Panu Kärkkäinen

Ansvarig banläggare: Pentti Helminen

Chef för resultatservicen: Mikko Peltonen

Måldomarer: Heikki Peltonen, Nina Mäki

Mediachef: Taina Huovinen

Tävlingskontrollant: Heikki Peltola (SSL)

Bankontrollant: Kari Häkkinen (VaajTe)

Tävlingsjurys sammankallande: Markku Joensuu (KanSu)

                                          

TÄVLINGSREGLER

För tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds(SSL) grenregler och arrangörernas tävlingsdirektiv. Man kan hitta SSL grenregler på internet-sidor www.suunnistusliitto.fi. Den sista direktiv publiceras på resultattavlan och Jämsä-Jukolas internet-sidor lördag 15.6. kl. 10.00.

TERRÄNG

Tävlingsterräng ligger runt omkring Myllymäki-kampus och Jämsäkoski-ishall.

Den flacka tallhedterrängen nära TC kan ge fel uppfattning om tävlingsterräng. Det är nämligen så att vad längre man befinner sig från TC desto svårare blir terrängen. På tävlingsområden finns också stora kraftledningar.

Det förekommer tillräckligt höjdskillnader med ca 50 m stigning på vissa ställen. Terrängens underlag är huvudsakligen bra. Stenbundna områden förekommer på vissa ställen. Berg i dag kan hittas endast på någon enstaka ställen.

Det förekommer också typiska spår efter gjorda skogsarbete och grustagning.

Inom tävlingsterräng förekommer också ganska mycket motorcykelspår på vissa ställen. Spårerna är ritade på kartan.

TÄVLINGSKARTA OCH KONTROLLDEFINITIONER

Tävlingskartan är en orienteringskarta i sex färger. Även berg i dagen redovisas. Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m. Kartan är tryckt i mars 2013. Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan. Koden finns bredvid kontrollnumret. Venlakavlens kartor är av storlek A3, Jukolakavlens A3 eller A2 beroende på sträckan. Karta är insatt i plastfordal.

Tävlingskartan finns till påseende på uppvärmningsområdet dit endast tävlande som väntar på start har tillträde. Det är inte tillåtet att fotografera kartorna. Äldre kartor från tävlingsområdet finns till påseende på resultattavlan och Jämsä-Jukolas intersidorna.

En grind bakom de sista kontrollerna innanför tävlingscentrums gräns har ej ritad på kartan för att göra kartläsning lättare.

Tävlingskartans grundmaterial är laser skannat och stereotolkad. Kartläggningen har gjort 2011-2013 i realtid med GPS. Två kartläggare har utfört tävlingsområdets terrängarbete. Kartan är mycket jämt med kvalitet om än området är stort och mångsidigt. Man kan också lyckats med ritande och beskrivning ut av framkomlighetet. På vissa ställen har ritats mindre stenar avvikande från reglar. Totalmässig karta är högklassik och ger mycket bra utgångspunkten för en fin och jäms tävling.

I terrängen finns olika konstruktioner tillhörande TV-sändning som ej markerad varken tävlingskartor eller kontrolldefitioner.

Kontrollpunkten som markerat till kartan med x-täcken är lika med nedan stående föremålet.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN

Förbjudna områden är tomtmark och punktmarkerade åkrar. Övriga förbjudna områden har markerats på tävlingskartan med lodräta streck i samma färg som banan ritats på kartan. Om ett förbjudet område avgränsats på kartan med ett oavbrutet streck motsvaras det i terrängen av heldragen snitsling. Förbjudna vägområden har markerats med lodräta streck.  I terrängen finns enstaka små förbjudna områden (t. ex fågelbo) som är markerat med heldragna snitsling. Dessa områden har ej markerat på kartan med förbjudet tecken.

Modell för snitsel som anger förbjudet område finns vid modellkontrollen. Modellmarkering av förbjudna områden finns på kartutdraget nedan.

  Bild 1

  Bild 2

Bild 1 Modellbild ut av förbjudna områdens snitsling.

Bild 2 Modellbild ut av förbjudna områdens markering. (Karta: Valio-Jukola 2012)

KONTROLLER OCH STÄMPLING

Tävlingskontrollerna motsvarar modellkontrollen. Modellkontrollen ligger i närheten av info. Kontrollerna på sträckorna 1-4 i Jukolakavlen är försedda med reflexer. Kontrollerna måste besökas i nummerordning. På kartan är kontrollnummer och kodsiffra tryckta intill kontrollringen. På några av kontrollerna avviker kodsiffran från kontrollens Emit-kod och det betyder att Emit-brickor med display kan visa en annan siffra än kontrollens kodsiffra. I tävlingen används växlings- och målstämpling.

SNITSLAR

Från start och växling till K-punkten (banans triangelpunkt) är passagen snitslad på båda sidor. Det är också snitslar från sista kontrollerna till växling och mål. Efter övergångsbron dirigeras alla inkommande löpare in i sträckans växlings- eller målfålla som är markerad med sträckans nummer.

LAGSAMMANSÄTTNING

Lagsammansättningen för båda kavlarna ska anmälas på nätet senast kl. 18.00 fredag 14.6.2013  www.jukola.com/2013/kilpailuinfo/ilmoittautuminen. Använd det lösenord som föreringen fått i samband med anmälningen. Lagsammansättingen kan också anmälas i förväg som icke offentlig och blir då offentlig fredag 14.6.2013 kl. 18.00 på Jämsä-Jukolas internet-sidorna.  

Därefter kan ändringarna i lagsammansättningen göras bara av tungt vägande skäl (orsaken måste alltid uppges). Anmälan görs till Info senast en timme före den egna tävlingens start. Tävlingskontrollanten godkänner eller förkastar den med beaktande av de motiveringar som anförts.

Lagsammansättningarna finns till påseende på internet fredagen 14.6. kl. 18.00 och på resultattavlan lördag 15.6. kl. 12.00.

De som anmäler lagen är ansvariga för att åldersgränserna för ungdomar efterföljas och de som de facto löper ska vara de som anmälts.

TÄVLINGSMATERIAL

Tävlingsmaterial kan avhämtas fredag 14.6 kl. 10.00 – 22.00 och lördag 15.6 kl. 7.00 – 22.45 från info.  Materialet överlåts mot kort för lagmaterial förutsatt att lagsammansättningen har anmälts och att alla avgifter är betalda. Kortet skickas i början av juni via e-post till föreningen.

I tävlingsmaterialet ingår tävlingsnummer, Emitbrickornas kontrollkort, kartreutkort(1 kort/klubb, ingår företrädesvis i det material som tillställs klubbens första lag), eventuella förtydliganden av tävlingsdirektiv och från arrangörerna hyrda Emitbrickor. Med tävlingsmaterialet följer inte säkerhetsnålar för nummerlapparna. Säkerhetsnålar finns att köpa på infoplatsen till ett pris av 3€/30 st.

TÄVLINGSNUMMER

Tävlingsnumren motsvaras av placeringen vid Venlakavlen eller Jukolakavlen 2012. Föreningens första lag använder lägsta nummer. Streckkodsdekalen på nummerlappen ska vara oskadad vid start- och växlingsområdet.

Nummerlappen ska bäras väl synlig under hela tävlingen. Tävlingsmaterialet innehåller inte säkerhetsnålar. Laget diskvalificeras om tävlingsnumret avlägnats med flit under tävlingen. Fäst nummerlappen omsorgsfullt. Tävlingsnumret kontrolleras vid ingångsporten.

STÄMPLINGSSYSTEMET EMIT

I tävlingen används stämplingssystemet Emit, direktiv om systemet finns vid info. Ett lag ska ha minst tre Emitbrickor. Samma Emitbricka kan användas både i Venlakavlen och i Jukolakavlen. Samma bricka kan inte användas på två sträckor i föld eller av flera lag i samma budkavle. I lagmaterialet ingår för varje löpare ett granskningskort till Emitbrickan. Löparen antecknar på granskningskortet som fästs vid brickan förkortningen J (=Jukola) eller V (=Venla) samt lagnummer och sträcka.  

Numret på Emitbrickorna uppges inte i samband med att lagsammansättningen anges utan de registereras i resultatsystemet först på tävlingsområdet efter att löparen passerat ingångsporten (Suomen suurin kuntokoulu) till start- och växlingsområdet. Efter registereringen ska löparen tömma sin Emitbricka vid nollställningspunkten. Löparna får inte byta Emitbrickor efter tömningen. Det är förbjudet att starta med en Emitbricka som inte fungerar. Efter växling och målgång avläser funktionärerna löparens Emitbricka. Vid oklarheter med stämplingarna dirigeras löparen till klagomuren där en utredning görs.

Man kan hyra Emitbrickor på förhand (10 €) och då ingår de i lagmaterialet. Under tävlingsdagen går det också att hyra brickor på infoplatsen. Emitbrickor som föreningen har hyrt av arrangörerna ska återlämnas (lagets alla brickor på en gång) till infoplatsen. Om du har tappat Emitbrickan eller inte återlämnas det tas en ersättning på 80 € ut.

TESTNING AV OM EMITBRICKAN FUNGERAR OCH INFORMATION OM STÄMPLING

I närheten av info-tältet och ingångporten (Suomen suurin kuntokoulu) finns en modellkontrol och ett testningsställe för Emitbrickor. Där kan löparen testa sin Emitbricka och få information om stämplingssystemet.

Emitbrickans funktionsduglighet testas genom att brickan placeras i stämplingsheten som signalerar med led-ljus. Emitbrickan fungerar om det röda ljuset på stämplingsenheten blinkar.  

Provstämpla vid modellkontrollen. Modellkontrollens stämplingsenhet och också enheterna på kontrollerna i terrängen är helt ordinära och har således inte något blinkande led-ljus. Också stämpling vid växling och målgång sker i en stämplingsenhet som motsvarar modellkontrollens stämplingsenhet. Emitbrickan måste tryckas så djupt ned i urgröpningen som möjligt för att stämplingen ska registereras. Därmed säkrar man också att kontrollbesöket kan utläsas från kontrollkortet på Emitbrickan, vilket vid störningar i registreringsystemet utgör bevis för att kontrollen besökts.  

START

Start sker från start- och växlingsområdet som ligger bakom målrakan. Inpassering till området sker genom ingångsporten (Suomen suurin kuntokoulu) som ligger sydväst om ishallen. Efter inregistrering är det förbjudet att lämna startområdet. På startområdet finns toaletter och vätskestation. Direktiv om omstart finns nedan i båda kavlarnas avskilda direktiv.

I Venla-kavlen sker starten 15.6.2013 kl. 14.00 och Jukolakavlen kl. 23.00. I båda kavlar ingångsporten öppnas en timme före start. Löparna ska vara vid porten senast 20 minuter före start.

Startanvisningar:

Vid starten följs anvisningarna från speakern och funktionärerna. Löparna går till sina lagens tävlingsnumrerade platser ca 7 minuter före start då ingången stängs. Platsen för enskild löpare framgår av lagets nummer på platsband som lagts på marken. Löparna går till sina platser från ändorna av varje rad. I ändorna av raderna finns skyltning för att dirigera löparna till sina platser. I motsats till tidigare budkavlar kommer den startande löparen nu att få kartan direkt i sin hand. Löparen ska också själv kontrollera att numret på kartan motsvarar det nummer hans eller hennes lag har. Ansvaret för rätt karta ligger på löparen. Kartan har slutits med tejp och den får absolut inte öppnas före startögonblicket. Om kartan öppnas före start diskvalificeras laget.

Lag som kommit för sent till start får kartan av funktionärerna när startskottet gått.

Startskottet skjuts av Försvarsmakten. Löparen får inte röra sig framåt innan startskottet gått. Lag som tjuvstartat eller som förorsakat tjuvstart diskvalificeras. Utdelningen av kartor och start videofilmas.

I det tryckta tävlingsprogrammet och på Jämsä-Jukolas hemsida finns en detaljerad ritning och avskild direktiv över startförfarandet.

VÄXLING

De är snitslat från sista kontrolle till övergångsbron som leder till växlingen. Efter övergångsbron följer löparen skyltningen till växlingsfållan (se ovan ”Snitslar”). Löparen stämplar vid mållinjen och överlämnar kartan till funktionären. Därefter fortsätter löparen växlingsplanket och tar lagets karta för nästa sträcka. Kartan lösgörs sig från växlingsplanket genom att lyfta upp den. 

Löparen överlämnar kartan till lagets följande löpare som väntar vid växlingsbommen. Lagens ungefärdiga platser vid växlingsbommen framgår av numreringen på skyltarna. Tävlingsnumret ska vara synligt under stämplingen och då löparen kommer till växlingsplanket.

Löparen är själv ansvarig för att hon eller han tar den rätta kartan. Orientering med fel karta leder till diskvalificering. Om någon har tagit lagets karta ska löparen kontakta funktioner som visar löparen till platsen för reservkartor. Där får löparen kartan men tidsspillan kompenseras inte.   

Endast löpare med tävlingsnummer har tillträde till växlingsområdet och inpasseringen sker genom Emit-ingångsporten. Inkommande löpare är synliga för de startande löparna ca 150 m före växling. På växlingsområdet finns datorskärmar där den väntande löparen kan kontrollera var och när hans/hennes lags löpare senast har stämplat på en online-kontroll. På växlingsområdet det finns toaletter, första hjälpen och vätskestationer.    

Löpare som kommit för sent till växlingen ska (efter inregistrering och tömning av Emitbricka) anmäla sig hos funktionärerna som finns i början av växlingsbommen, närheten av växlingens anslagstavla. Löparen får där den karta som lämnats in av löparen på föregående sträcka.

Tävlande som löpt in för växling får avlägsna sig från växlingsområdet endast via Emit-kontrollen. Växlingsstämplingen är avgörande för lagets växlingstider och placeringar. Växlingsstämpling och målstämpling övervakas genom videofilmning. Ta hänsyn till den korsande trafiken på båda sidor om växlingsbommen och undvik uppvärmning där löparna springer ut.  

MÅL

Från ankarsträckans sista kontroll följer löparen snitslingen, löper över bron och fortsätter enligt skyltning till målfållan. De 50 bästa lagen får sin placering i den ordning som de korsar mållinjen. De övriga lagens ordningsföljd och tid bestäms enligt målstämplingen strax efter mållinjen. Tiden registreras när löparen tar Emitbrickan från stämplingshete. Målstämplingen övervakas genom videofilmning. Efter målstämplingen överlämnar löparna sina kartor till funktionärerna. Ankarna för lag med prisplacering avläser sina Emitbrickor strax efter målet. De övriga fortsätter i målfållan tills de kommer till Emitkontrollen.    

RESULTAT

Resultaten kan läsas på resultattavlan och de läggs ut på Jämsä-Jukolas hemmasidor www.jukola.com/2013. Vid oklarheter ska lagen kontakta klagomuren. Om diskvalificeringar och om bruten lag meddelas på resultattavlan. Speakern ger information om topplagen. Efter tävlingen läggs de officiella resultaten ut på tävlingens hemsida.

KLAGOMUR

Klagomuren är närbelägen till ingångsporten och Emit-kontrollen. Där kan man ställa frågor och lämna klagomål under tävlingens gång fr.o.m. lördag 15.6. kl. 13.10 till söndag 16.6. kl. 16.00. Frågor om diskvalificering av lag behandlas vid klagomuren tillsammans med lagledaren som vid behov kallas dit av speakern. Eventuella anmälningar om förseelser mot reglerna samt protester ska lämnas till klagomuren.

 

 

LAG SOM AVBRUTIT ELLER DISKVALIFICERATS

Löpare för lag som avbrutit eller som diskvalificerats (framgår på resultattavlan) växlar normalt och laget får fortsätta i budkavlen ända till mål. Om ett lag som har diskvalificerats eller som har avbrutit kommer på någon sträcka till växling mindre än en halv timme efter det ledande laget, fördröjs i följande växling så att skillnaden till det ledande blir minst en halv timme. Löparen på följande sträcka anmäler sig till funktionären vid anslagstavlan intill växlingsbommen och får starta när funktionären gett karta och tillåtit start.  

Löpare som avbrutit i terrängen måste följa snitslingen till mål och gå vidare genom växlingsområdet till Emit- kontrollen. Ett lag anses ha avbrutit då löparen meddelar det till Emit-kontrollen. Om det anmälas på något annat ställe leder det till diskvalificering. I slutresultaten antecknas lag i fråga som avbrutna eller diskvalificerade. De löpare som har skadat sig i terrängen och avbryter överlåter sina kartot till personalen i första hjälpen. Information om de här lagen kommer också på anslagtavlan vid växlingsbommen.

VÄTSKESTATIONER OCH FÖRSTA HJÄLPEN

Vätskepunkterna och ställen för första hjälpen i terrängen är enligt gällande regler tryckta på kartan med samma färg som banorna. Som dryck finns sportdryck (Gutzy) och vatten. På vätskestationerna finns soppåsar för muggar, gelförpackningar och annat skräp.

På växlings- och målområdet finns vätskestationer och tillgång till första hjälpen.

TRACKING MED GPS-SÄNDNING

Trackning med GPS-sändning används i båda budkavlarna. Arrangörerna utser bland topplagen de ca 20 löpare på varje sträcka som ska bära GPS-sändare. Lag som vägrar bära GPS-sändare utesluts från tävlingen.

 

Arrangörerna hjälper till med att fästa uppföljningsapparaten som delas ut vid ingångsporten. Avhämta apparaten i god tid, senast 15 min före start/växling. Avhämtningen ligger på löparens ansvar. Efter tävlingen återlämnas apparaten till avhämtningsstället. Under tävlingens gång kan arrangörerna byta ut lag som ska bära sändare.  

ANVÄNDNING AV EGNA GPS-SÄNDARE OCH MOBILTELEFONER UNDER TÄVLINGEN

Registrerande (sparande) GPS-sändare utan kartdisplay är tillåtna. Sparad GPS-data får inte användas för att förbättra tävlingsprestationen. Personlig mobiltelefon får bäras endast av säkerhetsskäl. Den måste dock vara avstängd på växlingsområdet och under tävlingen. Mobiltelefon är tillåten använda endast vid nödfall.

SPIKSKOFÖRBUD OCH TÄVLINGSDRÄKT

Det är förbjudet att använda spikskor i tävlingen. Förbjudet övervakas på ingångsporten och på utgångsporten från växling. Användning av spikskor leder till att laget diskvalificeras. Dubbskor är tillåtna.  

Tävlingsdräkten ska fylla kraven i Finlands Orienteringsförbunds grenregler. Hela kroppen, också benen ska täckas av dräkten. Skjortan får ha korta ärmar men får inte vara ärmlös. Tävlingsdräkten kontrolleras vid inpassagen. Med förbjuden tävlingsdräkt kommer man inte in på växlingsområdet.

LAGLEDARE

Lagledare och tränare har inte tillträde till start- och växlingsområdet. De kan om så behövs ta hand om tävlande från publikområdet.  

VINSKYDD

Föreningarna får resa vindskydd endast på förhandsreserverade platser markerats av arrangören. De bästa lagen i Jukola- och Venlakavlen år 2012 får plats i den första raden (50 bästa i Jukola- eller Venlakavlen). De övriga platserna delas ut i anmälningsordning så långt de räcker till. De markerade gånglederna ska hållas fria. Det är strängt förbjudet att göra upp eld (gäller också kokapparater) och övernatta på området för vindskydd.

INTERVJUER OCH FOTOGRAFERING

Löparna intervjuas efter Emit-kontrollen eller i presscentret. För de bästa lagen i båda budkavlarna arrangeras presskonferens så fort som möjligt efter målgång.  

PRISUTDELNING

De 25 bästa lagen i Jukolakavlen och de 20 bästa i Venlakavlen prisbelönas med medaljer och plaketter. De bästa lagen i vardera budkavlen får också hederspris. Prisen delas ut på estraden. Prisutdelning för Venlakavlen sker lördag 15.6. kl. 19.30 i samband med Jukolafesten. De Venlalag som får pris uppmanas vid estraden före kl. 19.20. Platser har reserverats av arrangörerna. Prisutdelning för Jukolakavlen sker söndag 16.6. kl. 9.30. De Jukolalag som får pris uppmanas vid estraden senast kl. 9.20.  

De lag som deltar i prisutdelning får inte ha med sig flaggor med reklam eller annat reklammaterial. Föreningens vimpel är tillåten.

KARTUTLÄMNING

Kartorna för Venlakavlen och för Jukolakavlen lämnas ut på infoplatsen fr.o.m. kl. 9.20 på söndagen 16.6. eller strax efter omstart. Kartor (1 st/lag) med alla kontroller och gafflingar samt löparnas egna kartor överlåts i utbyte mot det kartreturkort som finns i lagmaterialet för föreningens första lag.

Lagen får sina kartor via post mot en avgift på 10€. Adressuppgifter lämnas och sändningen betalas på infoplatsen. Om sändningen går utomlands eller är sto tilläggas eventuellt porto.

JUKOLAKAVLENS BUDSKAP

Traditionen påbjuder att genast då segrarlaget kommit i mål läses Jukolakavlens budskap upp samtidigt som mottagaren av budskapet avslöjas. Detta sker i närheten av målområdet på ett ställe som anvisas av arrangörerna.

 SÄRSKILDA DIREKTIV FÖR VENLAKAVLEN

 Sträcka Längd (km) Beräknad tid(min) Växling/måltid Stigning (m)
1 8,0–8,1 53 14:53 180
2 6,0–6,1 33 15:26 65
3 6,0–6,1 33 15:59 65
4 8,5–8,6 55 16:54 190
Sammanlagt 28,7 km 2 h 54 min 500 m

 

Gaffling ingår på samtliga sträckor. I banlängderna ingår 825-865 meter snitsel Tävlande född 1998 eller tidigare får löpa på samtliga sträckor.

Början av tävlingen:

Tävlingen börjar med gemensam start lördag 15.6. kl. 14.00. Inpassering ska ha skett senast 20 minuter före start. Efter att Emitbrickan registrerats och tömts går löparna till startområdet. Därefter följs de anvisningar som finns ovan under rubriken ”START”.

Avslutande av växling och omstart:

Växlingen avstängas kl.18.30. För de lag som inte då har kommit till växlingen arrangeras kl. 18.45 från kartplanket omstart för sträckorna 2-4.  Inpassering sker senast 20 minuter före omstart. Efter registrering och tömning av Emitbrickorna tar sig löparna 5 minuter före omstart till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Tjuvstartande lag diskvalificeras. Målet för Venlakavlen stängs kl. 21.50. alla lag med godkänd prestation får slutresultat.

Omstartens vägövergång

Banor av Venlakavlen går över vägen 56, som är stängd för allmänna trafiken. Vägen är ändå öppen för trafiken på lördag kl.20.30–22.30, efter omstarten. På övergångsplats finns det hela tiden trafikledarna men vid övergången måste man alltid vara försiktig. Enstaka bilar kan röras också under spärren (till exempel larmfordon).  

SÄRSKILDA DIREKTIV FÖR JUKOLAKAVLEN

Sträcka Längd (km) Ljushet Beräknad tid (min) Växling/måltid Stigning (m)
1 12,2–12,4 Dag/skymning 69 00:09 285
2 12,7–12,9 natt 71 01:20 285
3 14,2–14,4 natt 79 02:39 350
4 7,6–7,8 Gryning/dag 44 03:23 135
5 7,5–7,7 dag 41 04:04 135
6 11,5–11,6 dag 64 05:08 245
7 15,0–15,1 dag 82 06:30 365
Sammanlagt 81,3 km 7 h 30 min 1800 m

 

Gaffling ingår på samtliga sträckor. I banlängderna ingår 825 – 865m snitsel. Solen går ner lördag 15.6. kl. 23.31 och den stiger upp söndag 16.6. kl. 03.31. Tävlande födda 1997–1998 får delta på sträckorna 4-6. Tävlande födda 1996 eller tidigare får delta på samtliga sträckor.

Början av tävlingen:

Tävlingen börjar med gemensam start lördag 15.6. kl. 23.00. Inpassering ska ha skett senast 20 före start. Efter att Emitbrickor registrerats och tömts går löparna till startområdet. Därefter följs de anvisningar som finns ovan rubriken ”START”.

Avslutande av växling och omstart:

Växlingen avstängas söndag 16.6. kl. 8.45. För de lag som inte då har kommit till växling arrangeras två omstarter från kartplanket. Gemensam start för 7:e sträckan går kl. 9.00 och omstarten för sträckorna 2-6 kl. 9.20. Inpassering sker senast 20 minuter före omstart. Efter registrering och tömning av Emitbrickorna tar 7:e sträckans löpare sig 5 minuter före start till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Löparna på sträckorna 2-6 dirigeras  då till väntområdet. Efter den första omstarten förflyttar sig löparna på sträckorna 2-6 till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Tjuvstartande lag diskvalificeras. Målet för Jukolakavlen stängs kl. 15.00. Alla lag med godkänd prestation får slutresultat.  

Omstartens vägövergång

Banor av Jukolakavlen går över vägen 56, som är stängd för allmänna trafiken. Vägen är ändå öppen för trafiken på söndagen sedan kl.14, efter omstarten. På övergångsplats finns det hela tiden trafikledarna men vid övergången måste man alltid vara försiktig. Enstaka bilarna kan röras också under spärren (till exempel larmfordon).

Tävlingsdirektiv_2013_käsiohjelmaan 

Taustayhteisöt

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Suomen metsäkeskus
Suomen metsäkeskus

Yhteistyössä

Pääyhteistyökumppani

Osuusisännät - Jukolan viesti

Osuusisännät - Venlojen viesti