Ympäristöasiat

Valio-Jukolan keskeinen arvo on ympäristön ja metsäluonnon kunnioittaminen. Hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä maanomistajien, ympäristöviranomaisten ja metsästysyhdistysten kanssa varmistamme, että tapahtuma ei häiritse alueen luontoa ja eläimiä.

Me kaikki tapahtuman osallistujat niin kilpailijat, katsojat kuin toimitsijatkin olemme yhdessä vastuussa ympäristön huomioimisesta.

Ympäristötoimien osalta Valio-Jukolassa kiinnitetään huomioita erityisesti seuraaviin seikkoihin:

  • Kasvillisuuden ja maaperän kulumisen sekä eläinten häiriintymisen välttäminen maastossa ja kilpailukeskuksessa
  • Toimivat liikennejärjestelyt ja joukkoliikenne
  • Tiivis yhteistyö sidosryhmien kanssa
  • Ympäristöystävälliset energia- ja materiaalivalinnat sekä kulutuksen pienentäminen
  •  Tehokas jätteiden lajittelu ja kierrätys

Valio-Jukolan kilpailu-alueella sijaitsee arvokkaita ja suojeltavia luontokohteita. Näitä ovat mm. luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi nostetut Kormuniitynojan puro ja Ojangon metsät. Kilpailukeskuksen alueella on pesinyt tänä vuonna myös Vantaan lajistoon palannut valkoselkätikka. Lintujen pesinnän turvaamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä Vantaan kaupungin, Metsähallituksen ja lintuharrastajien kanssa. Harvinaisten lintujen pesien suhteen varaudutaan rajaamaan riittäviä alueita maastosta kielletyksi alueeksi. Harvinaisten kasvien suhteen menetellään samoin.

Kilpailumaasto sijaitsee suurelta osin Sipoonkorvessa, mikä on yksi merkittävimmistä rakentamattomista metsäalueista pääkaupunkiseudun läheisyydessä. Sipoonkorven poikkeuksellisten luontoarvojen vuoksi Sipoonkorpeen ja samalla Valio-Jukolan kilpailumaastoon perustettiin kansallispuisto eduskunnan päätöksellä 2.3.2011. Kansallispuisto kattaa Sipoonkorven Natura-alueen lisäksi merkittävän osan muuta kilpailumaastoa. Metsähallituksen ja muiden asianomaisten viranomaisten kanssa sovittiin, ettei Sipoonkorven mahdollinen kansallispuistoalue estä Valio-Jukolan järjestämistä, mutta kansallispuisto huomioidaan järjestelyissä. Viranomaistahojen suositusten lisäksi ratasuunnittelua ovat ohjanneet Sipoonkorven luontoselvitys ja Vantaan Kaupungin luontoselvitys, joissa on eritelty kilpailumaaston arimmat ja arvokkaimmat luontokohteet. Myös maanomistajiin ollaan aktiivisesti yhteydessä ja heiltä kerätään tietoa luonnon ja omaisuuden suojelusta.

Jukolan viestien ja muiden suurten suunnistustapahtumien ympäristövaikutuksista on tehty useita selvityksiä aina 1970-luvulta lähtien. Vuoden 1995 niin ikään Sipoonkorvessa järjestetyn Kerava-Sipoo Jukolan viestin luontoselvityksen perusteella Jukolan viesti aiheutti voimakasta, mutta suppeaa maaperän kulumista, joka kuitenkin korjaantui pääosin itsestään muutamassa vuodessa. Myöskään lintujen pesintää Jukolan viesti ei vuonna 1995 merkittävästi häirinnyt. Aiemmista selvityksistä huolimatta myös Valio-Jukolassa tehdään mittava selvitys maaston kulumisesta. Näin saadaan arvokasta tietoa tulevien Jukolan viestin ja muiden suunnistustapahtumien järjestämisen tueksi.