Live-resultat

Tävlingsdirektiv

Tävlingsdirektiv Lappee- Jukola 2016

 

Tävlingsledare Juha Heimala
Generalsekreterare Tuija Tavia
Evenemangchef Harri Kauranen
Kommunikationschef Antti Nousiainen
Kart- och banansvarig Ari Torniainen
Jukolakavlens banläggare Heikki Torniainen
Venlakavlens banläggare Ilkka Torniainen
Resultattjänst Panu Karhu
Teknisk sakkunnig (SSL) Heikki Peltola
Bankontrollant Pekka Pulkkinen (JoKu)
Tävlingsjury ordförande Tauno Haapasaari (LS-37)
Tävlingsjury medlemmar Arja Makkonen (KR) och Harri Virta (KangSK)

Tävlingsregler

För tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds (SSL) grenregler samt arrangörernas tävlingsdirektiv. Grenreglerna finns på Finska Orienteringsförbundets hemsida www.suunnistusliitto.fi. De slutliga direktiven publiceras på resultattavlan och på Lappee-Jukolas webbsida senast lördag 18.6.2016 kl. 10.00.

 

Terräng

Tävlingsterrängen består huvudsakligen av typisk sydostfinsk skogsindustriområde som domineras av barrträd. Terrängen är omväxlande och framkomligheten på de kuperade och moskogområdena är ganska bra. På de sankmarkområdena, som ligger mellan backar, är framkomligheten ändå lite sämre. I en del av terrängen finns skogsfällningar och nyplanterad skog som försvårar framkomligheten. På rapakivigranitområdena finns speciella små kullar som kan se ut som stenar.

På rapakivigranitområdena finns speciella små kullar som kan se ut som stenar.

På rapakivigranitområdena finns speciella små kullar som kan se ut som stenar.

Höjdskillnaderna är ytterst måttliga. De största enskilda höjdskillnaderna är 25-30m. Aktsamhet bör iakttas i en del av de brantare sluttningsområdena! Ovanför de största och farligaste branterna har vita och/eller rödvita ”Jukolan viesti – STOP” -snitsling utplacerats.

På grund av tävlingens televisering finns det mindre byggnader relaterade till TV-produktionen utplacerade i terrängen som inte är utmärkta på tävlingskartan. TV-kontrollerna är inte heller skilt utmärkta på kontrollangivelserna. Arrangörerna kan eventuellt röra sig i terrängen med kamera.

 

Tävlingskarta och kontrollangivelser

Tävlingskartan är en offset-tryckt orienteringskarta i sex färger som även redovisar berg i dagen. Kartans skala är 1:10 000 och ekvidistansen är 5 meter. Karterad och ritad 2014–2015 huvudsakligen av Rauno Asikainen och delvis av Jussi Silvennoinen. Den sista kontrollen till kartan är gjord i februari 2015. Kartan är tryckt i mars 2016.

I Venlakavlen är kartans storlek A3, i Jukolakavlen A3 eller A2 beroende på sträcka. Kartan är insatt i plastfodral. Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. Koderna är tryckta intill kontrollnumret.

Det finns tidigare orienteringskartor över tävlingsområdet. Dessa kartor finns till påseende på Lappee-Jukolas webbsidor samt på tävlingsarenans resultattavla.

 

Förbjudna områden

Förbjudna områden redovisas på kartan och i terrängen enligt bilderna intill. En modell av snitselband finns till påseende även vid tävlingsarenans modellkontroll.

Mallikuva_kielletynalueen_nauhasta

 

Mallikuva_kielletyistä_SWE.All_

 

Förbjudna områden är huvudsakligen utmärkta på kartan med samma färg som banans tryck enligt exemplet intill. Ett enhetligt streck i det förbjudna områdets kant innebär att en snitsel utplacerats för att markera förbjudet område på motsvarande område i terrängen.

En del vägområden har markerats med kryss (X) i samma färg som banans tryck. Detta innebär att det är förbjudet att röra sig på vägen i fråga under tävlingens gång. Att röra sig på järnvägarna är också förbjudet. Alla gårdsområden och odlade (punktmarkerade) åkrar är förbjudna områden.

I terrängen finns dessutom enstaka mindre förbjudna områden (exempelvis fågelbon) som är utmärkta med snitsel för förbjudet område. På grund av dessa områdens ringa storlek har de inte märkts ut med förbjudet område på tävlingskartan.

 

Lagsammansättning

Lagsammansättningarna ska meddelas via anmälningstjänsten på Lappee-Jukolas webbsidor. Genom att använda samma föreningsspecifika koder som vid anmälningen kan lagsammansättningarna meddelas via anmälningstjänsten. Anmälningstjänsten hittas på adressen www.jukola.com/2016/sv/kilpailuinfo/ilmoittautuminen.

Lagsammansättningarna för båda kavlarna skall meddelas senast fredag 17.6.2016 kl. 18.00. Lagsammansättningarna kan anmälas tidigare som icke-offentliga, varpå de automatiskt blir offentliga fredag 17.6.2015 kl. 18.00

Därefter kan ändringar i lagsammansättningen göras endast av vägande skäl genom att skriftligt uppge orsakerna till ändringen senast en timme före tävlingens (Jukola/Venla) start. Den tekniska sakkunniga godkänner eller förkastar ändringarna med beaktande av de motiveringar som anförts.

Lagsammansättningarna finns till påseende på Lappee-Jukolas webbsidor från och med fredag 17.6.2016 kl. 18.00.
Den som anmält lagen ansvarar för att lagmedlemmarnas personuppgifter är riktiga och för att den undre åldersgränsen (fyller 15 år under år 2016) följs.

 

Tävlingsmaterial

Tävlingsmaterial finns att avhämtas från info fredag 17.6.2016 10.00–22.00 samt lördag 18.6.2016 08.00–22.00. Materialet överlåts endast mot kort för tävlingsmaterial, förutsatt att alla avgifter är betalda och att lagsammansättningarna är anmälda i anmälningssystemet. Kortet för tävlingsmaterial levereras till föreningarna via e-post i början av juni månad.

Tävlingsmaterialet innehåller tävlingsnummer för föreningens alla lag, Emit-kontrollkort, kartreturkort (1 st / förening, ingår företrädesvis i det material som tillhör föreningens första Jukola-lag) samt eventuella hyrda Emit-brickor. Tävlingsmaterialet innehåller inga säkerhetsnålar. Säkerhetsnålar finns att köpa från info till ett pris av 2€ / 12 st.

 

Tävlingsnummer

Tävlingsnumren motsvaras av placeringen i Venla- eller Jukolakavlen i Louna-Jukola 2015 så att föreningens första lag får det minsta numret.

Nummerlappen skall vara synlig i sin helhet under hela tävlingsprestationen. Streckkoden på nummerlappen måste vara oskadad vid ingång till start- och växlingsområdet. Nummerlappen bör fästas omsorgsfullt med fyra (4) säkerhetsnålar. Tävlingsnumret kontrolleras vid ingångsporten.

 

Stämplingssystemet Emit

I tävlingen används stämplingssystemet Emit. Instruktioner för användning av systemet hittas i närheten av varje modellkontroll. Ett lag ska ha minst tre Emit-brickor. Samma Emit-bricka kan användas både i Venlakavlen och i Jukolakavlen. Samma bricka får inte användas på två sträckor i följd eller av flera lag i samma budkavle.

I lagmaterialet ingår för varje löpare ett granskningskort till Emit-brickan. Löparen antecknar på granskningskortet, som fästs vid brickan, förkortningen J (=Jukola) eller V (=Venla) samt lagnummer och sträcka. Tips: tejpa gärna kontrollkortet på brickan med en tunn och liten tejpbit för att det stannar fast där också på fuktigt väder.

Numren på Emit-brickorna uppges inte på förhand i samband med att lagsammansättningen anges utan de registreras i resultatsystemet först på tävlingsområdet. Efter registreringen ska löparen tömma sin Emit-bricka vid nollställningspunkten. Löparna får inte byta Emit-brickor efter tömningen.

Ifall löparens Emit-bricka inte kan läsas i resultatsystemet eller om den inte fungerar perfekt vid nollställningspunkten är löparen tvungen att hyra Emit-bricka av arrangörerna. Brickan ska lämnas tillbaka och betalas (20 €) på Infoplatsen efter sträckan. Då får löparen också tillbaka sin egen Emit-bricka. Det är förbjudet att starta med en Emit-bricka som inte fungerar. Om löparen har tid att skaffa sig en ny Emit-bricka före starten , är det tillåtet att göra så. Efter växling och målgång avläser funktionärerna löparens Emit-bricka. Vid oklarheter med stämplingarna dirigeras löparen till klagomuren där en utredning görs.

Man kan hyra Emit-brickor på förhand (20 € / st) och då ingår de i lagmaterialet. Under tävlingsdagen går det också att hyra brickor på infoplatsen. Emit-brickor som föreningen har hyrt av arrangörerna ska returneras (lagets alla brickor på en gång, i den påse de fåtts i) på infoplatsen. För en försvunnen eller ej returnerad Emit-bricka tas en ersättning på 80 € ut.

 

Testning av Emit-brickans funktionsduglighet samt information om stämpling

I närheten av Infoplatsen och vid ingångsporten till växlingsområdet finns en modellkontroll och ett testningsställe för Emitbrickor. Där kan löparen testa sin Emitbricka och få information om stämplingssystemet. Emit-brickans funktionsduglighet testas genom att brickan placeras i stämplingsenheten som signalerar med ledljus. Emit-brickan fungerar om det röda ljuset på stämplingsenheten blinkar. Om batteriet är tomt är risken att Emit-brickan inte kan registreras i resultatsystemet. Då ska löparen hyra en Emit-bricka av arrangörerna (se ovan).

Provstämpla vid modellkontrollen. Stämpling vid kontrollen i skogen, vid växling och vid målgång sker i en stämplingsenhet som motsvarar modellkontrollens stämplingsenhet. Emit-brickan måste tryckas så djupt ned i urgröpningen som möjligt för att stämplingen ska registreras. Därmed säkrar man också att kontrollbesöket kan utläsas från kontrollkortet på Emit-brickan, vilket vid störningar i registreringssystemet utgör bevis för att kontrollen besökts.

 

Spikskoförbud

Det är förbjudet att använda spikskor i tävlingen. Förbjudet övervakas vid utrustningskontroll i växlingsområdet och vidpå utgångsporten från växling. Användning av spikskor leder till att laget diskvalificeras. Dubbskor ämnade för orientering är tillåtna.

 

GPS-uppföljning

GPS-uppföljning används i båda budkavlarna. Arrangörerna utser bland topplagen ca 20 löpare på varje sträcka som ska bära GPS-sändare. Lag som vägrar bära GPS-sändare utesluts från tävlingen.

Arrangörerna hjälper till med att fästa GPS-sändarna som delas ut vid Emit-kontrollen, där det finns en skild GPS-punkt. Avhämta sändaren i god tid, senast 15 min före start/växling. Avhämtningen ligger på löparens ansvar. Efter tävlingen återlämnas apparaten till en skild GPS-punkt intill Emit-granskningspunkten. Under tävlingens gång kan arrangörerna byta ut lag som ska bära sändare.

 

Användning av egna GPS-sändare och mobiltelefoner

Registrerande (sparande) GPS-sändare utan kartdisplay är tillåtna. Sparad GPS-data får inte användas för att förbättra tävlingsprestationen. Personlig mobiltelefon får bäras endast av säkerhetsskäl. Den måste dock vara avstängd på växlingsområdet och under tävlingen. Det är tillåtet att använda mobiltelefon endast i nödfall. Fotografering eller annan kopiering av tävlingskartan under tävlingens gång är förbjudet.

 

Snitsling

Från start och växling till K-punkten (banans triangelpunkt) är passagen snitslad på båda sidor. Information om de första sträckornas avvikande starter finns i punkten Start till de första sträckorna.

Avstånden från de sista kontrollerna till växling och mål är också snitslade. Efter övergångsbron dirigeras alla inkommande löpare in till sträckans växlings- eller målfålla som är numrerade med sträckans nummer med hjälp av elektroniska tavlor. OBS! Växlingsfållornas numrering förändras under tävlingens gång. Varje sträckas ledande lag dirigeras alltid till växlingsfålla som ligger ytterst till vänster.

 

Start till de första sträckorna

Startområdet är beläget bakom växlingsområdets växlingsbom. Startområdet nås genom ingångsporten via Emit-registrering och Emit-tömning. Det är förbjudet att lämna startområdet efter registreringen. På startområdet finns vätskestation och på uppvärmningsområdet finns toaletter. Direktiv om omstart finns nedan i båda kavlarnas avskilda direktiv.

Venlakavlens start sker 18.6.2015 kl. 14.00 och Jukolakavlens start 18.6.2015 kl. 23.00. I båda kavlarna öppnas ingångsporten en timme före start. Löparna ska vara vid porten senast 20 minuter före start.

Startanvisningar

Vid start följs anvisningarna från speakern och funktionärerna. Löparna går till tävlingsnumrerade platser för sina lag ca 7 minuter före start då ingången stängs. Platsen för enskilda löpare framgår av lagets nummer som markerats på marken. Löparna går till sina platser från den södra ändan av varje rad. I kanten av startområdet finns numrerad skyltning för att dirigera löparna till sina platser (1-240,241-480 osv.) Personen som ger ut kartorna visar radnumret.

Den startande löparen får kartan direkt i handen. Löparen ska också själv kontrollera att numret på kartan motsvarar det nummer hans eller hennes lag har. Ansvaret för rätt karta ligger på löparen. Kartan har slutits med tejp och det är strikt förbjudet att öppna kartan före startögonblicket. Om kartan öppnas före start diskvalificeras laget.

Lag som kommit för sent till start får kartan av funktionärerna när startskottet gått.

Försvarsmakten skjuter startskottet. Löparen får inte röra sig framåt innan startskottet skjutits. Lag som tjuvstartat eller som förorsakat tjuvstart diskvalificeras. Utdelningen av kartor och start videofilmas.

Tävlarna löper enligt arrangörernas snitsel till K-punkten. I båda kavlarna (Venla och Jukola) skiljer sig den första etappens snitsel till K-punkten från de andra etapperna. Detta beror på arrangemangen vid starten. I båda kavlarna (Venla och Jukola) skiljer sig också den första etappens startsnitsel i terrängen mellan start och K-punkt från detta som är tryckt i tävlingskartan. Startpassagen är smal. Speciellt första sträckans löpare uppmanas till försiktighet. Löparna kan bekanta sig med startpassagen på åkersträckan (de första 400 meter).

 

Kontroller och stämplingssystem

Kontrollerna måste besökas i nummerordning. Kontrollnummer och kodsiffra är tryckta intill kontrollringen. Därtill finns detaljerade kontrollbeskrivningar i utkanten av kartan. En del av kontrollens kodsiffra avviker sig från Emit-enhetens kod. Det betyder att Emit-brickor med display kan visa en annan siffra än kontrollens kodsiffra. På natt och skymningsträckor är kontrollerna försedda med reflexer.

I tävlingen används växlings- och målstämpling. Detta sker vid växlings- och målfålla. Saknad växlings/målstämpling leder till att laget diskvalificeras.

Följande bild visar de sista kontrollernas position samt vilka sträckor som besöker dem. Från sista kontrollerna sammansluts snitsling fram till växlings/målfållan. Var noggrann med att stämpla på rätt sista kontroll!
Kontroll 444 (specialpunkt, märkt som svart X på kartan) är en fyrasidig reklamskylt med Jukolakavlens logor. Det lönar sig att bli bekant med de sista kontrollerna via publikområdet före tävlingen.

Kilpailuohjekartta

I både Venla- och Jukolakavlen finns det en publikkontroll, där cirka hälften av löpare besöker. Det informeras i fältutrop när topplagen närmar sig publikkontrollen. Det finns kontroller nära varandra så kolla kodsiffran noggrant att du stämplar i den rätta kontrollen.

 

Vätskestationer och första hjälp

Vätskepunkter och första hjälp-punkter i terrängen är i enlighet med reglerna tryckta på kartan med samma färg som banorna. Bild på en mugg visar platsen för vätskestation och ett kors för första hjälpstation. Som dryck finns Dexals sportdryck och vatten. På vätskestationerna finns soppåsar för gelförpackningar och annat skräp. Inga typer av gelförpackningar eller annat skräp får inte kastas i terrängen.

Personal finns ständigt på ställen för första hjälp och de har direkt kontakt till tävlingscentralen. På växlings- och målområdet finns vätskestationer och tillgång till första hjälpen. I TC finns vårdcentral för sjukvård samt jourhavande ambulans. Telefonnumret till Jukola-första hjälp är ockspå tryckt på tävlingskartan.

 

Växling

Snitslingen sammansluts från de sista kontrollerna till övergångsbron, som leder till växlingen. Efter övergångsbron följer löparen skyltningen till växlingsfållan (se ovan under rubriken ”Snitslar”) OBS! Ledande lag från varje sträcka dirigeras alltid till växlingsfållan som ligger ytterst till höger.

Löparen stämplar vid mållinjen och överlämnar kartan till funktionären. Därefter fortsätter löparen till växlingsplanket och tar lagets karta för nästa sträcka. OBS! Kartan lösgörs från växlingsplanket genom att lyfta den rakt uppåt.
Tävlingsnumret skall vara synligt under stämplingen och då löparen kommer till växlingsplanket. Löparen överlämnar kartan till lagets följande löpare som väntar vid växlingsbommen. Lagens ungefärliga platser vid växlingsbommen framgår av numreringen på skyltarna. Växling sker vid de angivna nummerplatserna.

Löparen är själv ansvarig för att hon eller han tar den rätta kartan. Orientering med fel karta leder till diskvalificering. Om lagets karta saknas, skall löparen kontakta övervakaren som befinner sig i närheten av växlingsbommen, på höger sida (i väster). Övervakaren bär en gul väst, med texten ”Varakartat” (= reservkartor). Övervakaren ger löparen en ”reservkartsbiljett” och ger över biljetten till följande sträckas löpare. Löpare från följande etapp får en ny karta utefter snitslingen mot startpunkten, nära K-punkt. Avståndet till reservkartorna är ca 300 m. Växlingsområdets övervakare kontaktar övervakaren vid reservkartorna.

Endast löpare med tävlingsnummer har tillträde till växlingsområdet. Inpasseringen sker genom ingångsporten där utrustningen kontrolleras, Emit-brickan registreras och töms. Inkommande löpare är synliga för de startande löparna bredvid växlingsområdet på övergångsbron och vid inkomstsnitseln. På växlingsområdet finns datorskärmar där den väntande löparen kan kontrollera var och när det egna lagets löpare senast har stämplat på en online-kontroll. Det finns vätske- och första hjälpstationer på växlingsområdet samt toaletter på uppvärmningsområdet.

Löpare som kommit försent till växlingen skall (efter inregistrering och tömning av Emit-bricka) anmäla sig hos funktionärerna som finns i ändan av växlingsbommen till höger, i närheten av ”Myöhästyneet” (= försenade) -anslagstavlan. Löparen får där den karta som lämnats in av löparen på föregående sträcka.
Tävlande som kommit in för växling får avlägsna sig från växlingsområdet endast via Emit-kontrollen. Växlingsstämplingen är avgörande för lagets växlingstider och -placeringar. Växlingsstämpling och målstämpling övervakas genom videofilmning.

Ta hänsyn till den korsande trafiken på målområdet före växlingsplanketen och på båda sidorna av växlingsbommen. Alla löpare i de båda kavlarna (Venla och Jukola), förutom de första sträckornas löpare, springer under övergångsbron på väg från växlingsområdet till K-punkten. Topplagens växling sker i vänstra ändan av växlingsbommen (i öster). Undvik uppvärmning före övergångsbron på den vänstra sidan av ett lågt staket. Där finns en bana som topplagen använder.

 

Mål

Från ankarsträckans sista kontroll löper tävlanden över bron och fortsätter enligt skyltning till den högra fållan. I båda stafetterna styrs ankarsträckans sista löpare till målfållan. De 50 bästa lagen får sin placering i den ordning som de korsar mållinjen. De övriga lagens ordningsföljd och tid bestäms enligt målstämplingen strax efter mållinjen. Målstämplingen övervakas genom videofilmning.

Efter målstämplingen överlämnar löparna sina kartor till funktionärerna. Ankarlöpare för lag med prisplacering avläser sina Emit-brickor strax efter målet. De övriga fortsätter i målfållan tills de kommer till Emit-kontrollen.

 

Resultat

Resultaten kan följas i realtid på Lappee-Jukolas hemsida. Resultaten publiceras även sträckvis på resultattavlan i TC.

Vid oklarheter skall lagen kontakta klagomuren (se Klagomur). Diskvalificeringar och om lag som avbrutit meddelas på resultattavlan. Om tätlagen diskvalificeras, meddelar speakern om detta. Efter tävlingen läggs de officiella resultaten ut på tävlingens hemsida.

 

Klagomur

Klagomuren (”Itkumuuri”) är belägen intill ingångsporten och Emit-kontrollen. Där redogörs ärenden angående diskvalificeringar, lag som avbrutit och andra oklarheter. Man kan ställa frågor och lämna klagomål under tävlingens gång fr.o.m. lördag 18.6. kl. 13.10 till söndag 19.6. kl. 16.00. Frågor om diskvalificering av lag behandlas vid klagomuren tillsammans med lagledaren som vid behov kallas dit av speakern. Eventuella anmälningar om förseelser mot reglerna samt protester ska lämnas till klagomuren eller till medlemmar av tävlingsjury under tävlingen. Detta ska göras endast skriftligt på papper. Personen, som lämnar anmälningen, ska ge sina kontaktuppgifter.

 

Lag som avbrutit eller diskvalificerats

Löpare för lag som avbrutit eller som diskvalificerats (framgår på resultattavlan) växlar normalt och laget får fortsätta i budkavlen ända till mål. Om ett lag som har diskvalificerats eller som har avbrutit kommer till växling mindre än en halv timme efter det ledande laget, fördröjs laget i följande växling så att skillnaden till det ledande laget blir minst en halv timme. Löparen på följande sträcka anmäler sig till funktionären vid anslagstavlan intill växlingsbommen till höger och får starta när funktionären gett karta och tillåtelse till start.

Löpare som avbrutit i terrängen måste följa snitslingen till mål och gå vidare genom växlingsområdet till Emit-kontrollen. Om löpare som avbrutit inte kan gå via växlingen måste lagledaren anmäla saken till klagomuren och återlämna lagets karta. Ett lag anses ha avbrutit då löparen meddelar det till Emit-kontrollen.

De löpare som har skadat sig i terrängen och avbryter överlåter sin karta till personalen i första hjälpen. Information om de här lagen kommer också på anslagstavlan vid växlingsbommen.

 

Lagledare

Lagledare och tränare har inte tillträde till start- och växlingsområdet.

 

Vindskydd

Föreningarna får resa vindskydd endast på förhandsreserverade platser som markerats av arrangören. Det är strängt förbjudet att göra upp eld (gäller också kokapparater) på området för vindskydd.

 

Intervjuer och fotografering

För de bästa lagen i båda budkavlarna arrangeras presskonferens omedelbart efter målgång enligt information som ges för lagen. Varje sträckas ledande löpare ska intervjuas efter Emit-kontrollen i medias intervjucenter (sk. Mixed zone). Funktionärs anvisningar ska följas.

 

Prisutdelning

De 25 bästa lagen i Jukolakavlen och de 20 bästa lagen i Venlakavlen prisbelönas med medaljer och plaketter. De bästa lagen i vardera budkavlen får också hederspris. Prisen delas ut på estraden.

Venlakavlens prisutdelning sker lördag 18.6.2015 kl. 19.00 i samband med Jukolafesten. De Venlalag som får pris uppmanas att före Jukolafestens början, senast kl. 18.50, inta de platser som reserverats för dem bredvid estraden. Jukolakavlens prisutdelning sker söndag 19.6.2015 kl. 9.30. Alla Jukolalag som får pris uppmanas att komma till estraden och inta sina reserverade platser senast kl. 9.20.

De lag som deltar i prisutdelning får inte ha med sig flaggor med reklam eller annat reklammaterial. Föreningens vimpel är tillåten.

 

Kartutdelning

Kartorna för både Venlakavlen och för Jukolakavlen lämnas ut på infoplatsen fr.o.m kl. 9.00 på söndagen 19.6. Returkartorna delas ut föreningsvis i utbyte mot det kartreturkort som finns i lagmaterialet för föreningens första lag. I kartreturen finns löparnas egna banor, samt karta med alla kontroller och gafflingar.

Om lagen så önskar får man sina kartor sända per post mot en avgift på 10 €. Adressuppgifter lämnas in och portot betalas på infoplatsen. För stora försändelser eller försändelser utomlands tillkommer postavgifter.

 

Jukolakavlens budskap

Traditionen påbjuder att genast då segrarlaget i Jukolakavlen kommit i mål läses Jukolakavlens budskap upp samtidigt som mottagaren av budskapet avslöjas. Detta sker i närheten av målområdet på scenen framför publikområdet.

 

Särskilda direktiv för Venlakavlen

Längd (km) Stigning (m) Beräknad tid (min) Växling-/målgång
1. 7,0 – 7,2 150 44 14:44
2. 6,6 – 6,8 160 42 15:26
3. 5,9 – 6,1 110 38 16:04
4. 9,1 – 9,2 225 56 17:00
Tot. 28,9 645 3 h 00 min

I banlängderna ingår 610-880 meter snitsel. Det är gaffling på samtliga sträckor. Tävlande födda 2000–2001 rekommenderas sträckorna 2 och 3.

 

Budkavlens början

Venlakavlen börjar med gemensam start lördag 18.6.2016 kl. 14.00. Incheckning och nollning sker senast 20 minuter före start. Efter utrustningskontrollen och efter att Emit-brickan registrerats och tömts går löparna till startområdet. Därefter följs de anvisningar som finns ovan under rubriken ”Start”.

 

Stängning av växling och omstart

Växlingen avslutas lördag 18.6.2016 kl. 18.30. För de lag som inte har kommit till växlingen, arrangeras omstart från kartplanket kl. 18.45, för sträckorna 2-4.

Incheckning och nollning för de lag som är med i samstarten sker senast 20 minuter före omstarten. 5 minuter före omstart förflyttar sig löparna till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Tjuvstartande lag diskvalificeras.

Målet för Venlakavlen stängs kl. 22.00. Alla lag med godkänd prestation får slutresultat.

 

Särskilda direktiv för Jukolakavlen

Längd (km) Stigning (m) Soljus/natt Beräknad tid (min) Växling-/målgång
1. 10,6 – 10,8 280 skymning/natt 59 23:59
2. 12,6 – 12,9 285 natt 73 1:12
3. 14,0 – 14,2 360 natt 88 2:40
4. 8,5 – 8,6 170 gryning 48 3:28
5. 8,7 – 8,8 170 dagsljus 47 4:15
6. 12,3 – 12,5 240 dagsljus 70 5:25
7. 16,4 – 16,6 470 dagsljus 91 6:56
Tot. 83,8 1975 7 h 56 min

I banlängderna ingår ca 610–1170 m snitsel. Det är gaffling på samtliga sträckor. Solen går ner lördag 18.6. kl. 22.47 och går upp söndag 19.6. kl. 03.30. Tävlande födda 2000–2001 rekommenderas sträckorna 4 och 5.

 

Budkavlens början

Jukolakavlen börjar med gemensam start lördag 18.6.2016 kl. 23.00. Incheckning och nollning sker senast 20 minuter före start. Efter utrustningskontrollen och efter att Emit-brickan registrerats och tömts går löparna till startområdet. Därefter följs de anvisningar som finns ovan under rubriken ”Start”.

 

Stängning av växling och omstart

Växlingen avslutas söndag 19.6. kl. 8.45. För de lag som inte då har kommit till växling arrangeras två omstarter från kartplanket. I den första omstarten kl. 9.00 startar alla 7:e sträckans löpare. I den andra omstarten kl. 9.20 startar löparna på sträckorna 2–6.

Incheckning och nollning för de lag som är med i samstarten sker senast 20 minuter före omstarten. 5 minuter före omstart förflyttar sig 7:e sträckans löpare till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Löparna på sträckorna 2–6 dirigeras då till väntområdet. Efter den första omstarten, som börjar kl. 9.00, förflyttar sig löparna på sträckorna 2–6 till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Tjuvstartande lag diskvalificeras.

Målet för Jukolakavlen stängs kl. 15.00. Alla lag med godkänd prestation får slutresultat.

 

 

V. 1.01 19.5.2016 10:12

Päätukija

Pääyhteistyökumppani

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät

Avainyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Taustayhteisöt