Tävlingsdirektiv

TÄVLINGSDIREKTIV

Denna sida som pdf-fil

Tävlingsledare                         Jouko Kaihua

Generalsekreterare                  Sari Jetsonen

Mediachef                                Markku Riihinen

Tävlingskontrollant                   Heikki Peltola (SSL)

Ansvarig banläggare                Juhani Jetsonen

Bankontrollant                           Kai Hirvonen (Navi), Jukola

Bankontrollant                           Teijo Laasanen (Navi), Venla

Tävlingsjury                               Eero-Antti Lonka TuS ordförande, Juha Heimala LappRi, Maaret Rantanen JRV

TÄVLINGSREGLER

För tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds(SSL) grenregler samt arrangörernas tävlingsdirektiv. Orienteringsförbunds regler finns på förbundets hemsida www.suunnistusliitto.fi. De slutliga direktiven publiceras på resultattavlan och Kuopio-Jukolas hemsida lördag 14.6. kl. 10.00.

TERRÄNG

Terrängen som är skogsterräng är belägen i Finlands största ö Soisalo i Vehmersalmi i Kuopio i byn Rytökylä. Området domineras av större höjdpartier av fyra olika slag och ett smalt vattenområde. Namnen Huuhanvuori, Nousuvuori (vuori = ett berg) antyder att man befinner sig i ett savolaxiskt bergområde. Det är mer stigning än det är i Jukola i genomsnitt. Mestadels är det god framkomlighet men underlaget är tungt och mjukt. Ställvis finns det mycket stenar som är hala under mossa. Tävlingsområdet delas av en byväg/åkerväg.

I terrängen  finns några avverkningar (både nya och gamla) och nästan osynliga spår som skogsmaskiner lämnat efter sig. Träd har fällts av stormar i slutet av 2013. De flesta stockar har dock redan samlats.

I synnerhet i norra delen av tävlingsområdet finns många höga och farliga branter. Dessa branter är markerade på kartan som opasserbar brant à 201 (se bilden nedan). För att underlätta kartläsning är en del av dessa opasserbara branter markerade som opasserbar brant à 201.1 (se bilden nedan). I terrängen är de farligaste opasserbara branterna, som en tävlare kan antas passera, markerade  av vit snitsel samt  av Jukola – förbjudet område – snitsel. Iaktta försiktighet!

Branter av olika storlekar: Opasserbar brant 201 och 201.1. En liten brant 203.1.

Branter av olika storlekar: Opasserbar brant 201 och 201.1. En liten brant 203.1.

På stenbundna områden är stenar på 140 cm markerade, annars är de minsta markerade stenarna ca. 1m.

I terrängen finns olika konstruktioner tillhörande TV-sändning som ej markerade varken tävlingskartor eller kontrolldefitioner.

TÄVLINGSKARTA OCH KONTROLLDEFINITIONER

Tävlingskartan är en orienteringskarta i sex färger. Även berg i dagen redovisas. Laserskanning 2009, komplettering av Jussi Silvennoinen 2010-2012, uppdatering och layout Juhani Jetsonen 2013-14. Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m. Kartan är tryckt i mars 2014 . Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan. Koden finns bredvid kontrollnumret.

Venla-kavlen: På vissa banor går linjen mellan två kontroller genom en cirkel som markerar en kontroll på början av banan.

Venla-kavlen: På vissa banor går linjen mellan två kontroller genom en cirkel som markerar en kontroll på början av banan.

Venlakavlens och Jukolakavlens kartor är av storlek A3. Kartan är insatt I plastfordal.

Det finns inte någon tidigare orienteringskarta på området. Tävlingskartan finns inte till påseende före tävlingen.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN

På tävlingsområdet finns en återuppbyggd myrmark som är opasserbar och markerad som förbjudet område av  säkerhetsskäl. Punktmarkerade åkrar samt tomtmark är förbjudna områden. Övriga förbjudna områden har markerats på tävlingskartan med lodräta streck i samma färg som banan ritats på kartan. Om ett förbjudet område har avgränsats med ett oavbrutet streck motsvaras det i terrängen av heldragen snitsling. Förbjudna vägområden har markerats med lodräta streck. I terrängen finns enstaka små förbjudna områden (t.ex fågelbo) som är markerade med heldragen snitsling. Dessa områden har ej markerats på kartan med förbjudet tecken. Modell för snitsel som anger förbjudet område finns vid modellkontrollen.

Modell för snitsel som anger förbjudet område.

Modell för snitsel som anger förbjudet område.

Modellmarkering av förbjudna områden finns på kartutdraget nedan.

Modellmarkering av förbjudna områden finns på kartutdraget nedan.

LAGSAMMANSÄTTNING

Lagsammansättningen för båda kavlarna ska anmälas senast fredag 13.6. 2014 kl 18.00 på nätet www.jukola.com/2014/kilpailuinfo/ilmoittautuminen. Använd det lösenord som föreningen har fått i samband med anmälningen. Lagsammansättningen kan också anmälas i förväg som icke offentlig och blir då offentlig fredag 13.6.2014 klo 18.00 på Kuopio-Jukolas hemsida.

Därefter kan ändringar i lagsammansättningen  göras bara av tungt vägande skäl (orsaken måste alltid uppges). Anmälan görs på infoplatsen senast en timme före den egna tävlingens start. Tävlingskontrollanten behandlar anmälningen och godkänner eller förkastar den med beaktande av de motiveringar som anförts.

Lagsammansättningarna finns till påseende på nätet fr.o.m fredag 13.6. kl 18.00 och på resultattavlan fr.o.m lördag 14.6. kl 12.00.

Rekommendationerna om åldersgränserna för ungdomar ska efterföljas och de som de facto löper ska vara de som anmälts. Den som anmäler laget är ansvarig för att de här direktiven följs.

TÄVLINGSMATERIAL

Tävlingsmaterial kan avhämtas fredag 13.6 kl. 10.00 – 22.00 och lördag 14.6 kl. 8.00 – 22.00 på info.  Materialet överlåts mot kort för lagmaterial förutsatt att lagsammansättningen har anmälts och att alla avgifter är betalda. Kortet skickas via e-post till föreningen i början av juni.

I tävlingsmaterialet ingår tävlingsnummer, Emitbrickornas kontrollkort, kartreturkort (1 kort/klubb, ingår företrädesvis i det material som tillställs klubbens första lag), och från arrangörerna hyrda Emitbrickor. Med tävlingsmaterialet följer inte säkerhetsnålar för nummerlapparna. Säkerhetsnålar finns att köpa på infoplatsen till ett pris av 3€/30 st.

TÄVLINGSNUMMER

Tävlingsnumren motsvaras av placeringen vid Venlakavlen eller Jukolakavlen 2013. Föreningens första lag använder lägsta numret. Streckkodsdekalen på nummerlappen ska vara oskadad vid start- och växlingsområdet.

Nummerlappen ska bäras väl synlig under hela tävlingen. Laget diskvalificeras om tävlingsnumret avlägnats med flit under tävlingen. Fäst nummerlappen omsorgsfullt. Tävlingsnumret kontrolleras vid ingångsporten.

STÄMPLINGSSYSTEMET EMIT

I tävlingen används stämplingssystemet Emit. Ett lag ska ha minst tre Emitbrickor. Samma Emitbricka kan användas både i Venlakavlen och i Jukolakavlen. Samma bricka får inte användas på två sträckor i följd eller av flera lag i samma budkavle. I lagmaterialet ingår för varje löpare ett granskningskort till Emitbrickan. Löparen antecknar på granskningskortet som fästs vid brickan förkortningen J (=Jukola) eller V (=Venla) samt lagnummer och sträcka.

Numren på Emitbrickorna uppges inte i samband med att lagsammansättningen anges utan de registreras i resultatsystemet först på tävlingsområdet efter att löparen passerat ingångsporten (Suomen suurin kuntokoulu) till start- och växlingsområdet. Efter registreringen ska löparen tömma sin Emitbricka vid nollställningspunkten. Löparna får inte byta Emitbrickor efter tömningen.

Ifall löparens Emitbricka inte kan läsas i resultatsystemet är löparen tvungen att hyra Emitbricka av arrangörerna. Brickan ska lämnas tillbaka och betalas (10€) på Infoplatsen efter sträckan. Då får löparen också tillbaka sin egen Emitbricka. Det är förbjudet att starta med en Emitbricka som inte fungerar.

Efter växling och målgång avläser funktionärerna löparens Emitbricka. Vid oklarheter med stämplingarna dirigeras löparen till klagomuren där en utredning görs.

Man kan hyra Emitbrickor på förhand (10 €) och då ingår de i lagmaterialet. Under tävlingsdagen går det också att hyra brickor på infoplatsen. Emitbrickor som föreningen har hyrt av arrangörerna ska återlämnas (lagets alla brickor på en gang, i den påse de fåtss) på infoplatsen. Om en Emitbricka försvunnit eller inte lämnas tillbaka tas en ersättning på 80 € ut.

TESTNING AV OM EMITBRICKAN FUNGERAR OCH INFORMATION OM STÄMPLING

I närheten av info-tältet och ingångsporten (Suomen suurin kuntokoulu) finns en modellkontroll och ett testningsställe för Emitbrickor. Där kan löparen testa sin Emitbricka och få information om stämplingssystemet.

Emitbrickans funktionsduglighet testas genom att brickan placeras i stämplingsheten som signalerar med led-ljus. Emitbrickan fungerar om det röda ljuset på stämplingsenheten blinkar.  Om batteriet är lågt är risken att Emitbrickan inte kan registreras i resultatsystemet. Då ska löparen hyra en Emitbricka av arrangörerna (se ovan).

Provstämpla vid modellkontrollen. Stämpling i skogen och vid växling och målgång sker i en stämplingsenhet som motsvarar modellkontrollens stämplingsenhet. Emitbrickan måste tryckas så djupt ned i urgröpningen som möjligt för att stämplingen ska registereras. Därmed säkrar man också att kontrollbesöket kan utläsas från kontrollkortet på Emitbrickan, vilket vid störningar i registreringsystemet utgör bevis för att kontrollen besökts.  Tips: tejpa gärna kontrollkortet på brickan med en tunn och liten tejpbit.

SPIKSKOFÖRBUD

Det är förbjudet att använda spikskor i tävlingen. Förbjudet övervakas på ingångsporten och på utgångsporten från växling. Användning av spikskor leder till att laget diskvalificeras. Dubbskor är tillåtna.

TRACKING MED GPS-SÄNDNING

Trackning med GPS-sändning används i båda budkavlarna. Arrangörerna utser bland topplagen de ca 20 löpare på varje sträcka som ska bära GPS-sändare. Lag som vägrar bära GPS-sändare utesluts från tävlingen.

Arrangörerna hjälper till med att fästa uppföljningsapparaten som delas ut vid ingångsporten. Avhämta apparaten i god tid, senast 15 min före start/växling. Avhämtningen ligger på löparens ansvar. Efter tävlingen återlämnas apparaten till avhämtningsstället. Under tävlingens gång kan arrangörerna byta ut lag som ska bära sändare.

ANVÄNDNING AV EGNA GPS-SÄNDARE OCH MOBILTELEFONER UNDER TÄVLINGEN

Registrerande (sparande) GPS-sändare utan kartdisplay är tillåtna. Sparad GPS-data får inte användas för att förbättra tävlingsprestationen. Personlig mobiltelefon får bäras endast av säkerhetsskäl. Den måste dock vara avstängd på växlingsområdet och under tävlingen. Mobiltelefon är tillåten använda endast vid nödfall.

I skogen kan man få syn på löpande kameramän, som arrangörerna har skickat ut i terrängen.

SNITSLAR

Från start och växling till K-punkten (banans triangelpunkt) är passagen snitslad på båda sidorna. Det är också snitslar från sista kontrollerna till växling och mål. Efter övergångsbron dirigeras alla inkommande löpare in i sträckans växlings- eller målfålla som är markerad med sträckans nummer. Varje sträckas ledande lag dirigeras alltid till växlingsfålla som ligger ytterst till vänster.

START

Start sker från start- och växlingsområdet som ligger bakom målrakan. Inpassering till området sker genom ingångsporten (Suomen suurin kuntokoulu). Efter inregistrering är det förbjudet att lämna startområdet. På startområdet finns toaletter och vätskestation. Direktiv om omstart finns nedan i båda kavlarnas avskilda direktiv.

I Venla-kavlen sker starten 14.6.2014 kl. 14.00 och Jukolakavlen kl. 23.00. I båda kavlarna öppnas ingångsporten en timme före start. Löparna ska vara vid porten senast 20 minuter före start.

Startanvisningar:

Vid starten följs anvisningarna från speakern och funktionärerna. Löparna går till sina lagens tävlingsnumrerade platser ca 7 minuter före start då ingången stängs. Platsen för enskild löpare framgår av lagets nummer på platsband som lagts på marken. Löparna går till sina platser från den nordostliga ändan  av varje rad. I ändorna av raderna finns skyltning för att dirigera löparna till sina platser. Den startande löparen får kartan direkt i handen. Löparen ska också själv kontrollera att numret på kartan motsvarar det nummer hans eller hennes lag har. Ansvaret för rätt karta ligger på löparen. Kartan har slutits med tejp och den får absolut inte öppnas före startögonblicket. Om kartan öppnas före start diskvalificeras laget.

Lag som kommit för sent till start får kartan av funktionärerna när startskottet gått.

Startskottet skjuts av Försvarsmakten. Löparen får inte röra sig framåt innan startskottet gått. Lag som tjuvstartat eller som förorsakat tjuvstart diskvalificeras. Utdelningen av kartor och start videofilmas.

I det tryckta tävlingsprogrammet och på Kuopio-Jukolas hemsida finns en detaljerad ritning och avskild direktiv över startförfarandet.

KONTROLLER OCH STÄMPLING

Tävlingskontrollerna motsvarar modellkontrollen. Modellkontrollen ligger i närheten av ingångsporten till start- och växlingsområdet, vid infoplatsen. Kontrollerna på sträckorna 1–3 i Jukolakavlen är försedda med reflexer. Kontrollerna måste besökas i nummerordning. På kartan är kontrollnummer och kodsiffra tryckta intill kontrollringen. På några av kontrollerna avviker kodsiffran från kontrollens Emit-kod och det betyder att Emit-brickor med display kan visa en annan siffra än kontrollens kodsiffra. I tävlingen används växlings- och målstämpling.

VÄTSKESTATIONER OCH FÖRSTA HJÄLPEN

Vätskepunkterna och ställen för första hjälpen i terrängen är enligt gällande regler tryckta på kartan med samma färg som banorna. Som dryck finns Dexal-sportdryck och vatten. På vätskestationerna finns soppåsar för gelförpackningar och annat skräp.

På växlings- och målområdet finns vätskestationer och tillgång till första hjälpen. I TC ges sjukvård.

VÄXLING

Det är snitslat från sista kontrollen till övergångsbron som leder till växlingen. Efter övergångsbron följer löparen skyltningen till växlingsfållan (se ovan ”Snitslar”). Löparen stämplar vid mållinjen och överlämnar kartan till funktionären. Därefter fortsätter löparen till växlingsplanket och tar lagets karta för nästa sträcka. Kartan lösgörs från växlingsplanket genom att lyfta upp den. OBS! Varje sträckas ledande lag dirigeras alltid till växlingsfålla som ligger ytterst till vänster.

Löparen överlämnar kartan till lagets följande löpare som väntar vid växlingsbommen. Lagens ungefärliga platser vid växlingsbommen framgår av numreringen på skyltarna. Tävlingsnumret ska vara synligt under stämplingen och då löparen kommer till växlingsplanket.

Löparen är själv ansvarig för att hon eller han tar den rätta kartan. Orientering med fel karta leder till diskvalificering. Om någon har tagit lagets karta ska löparen kontakta övervakaren som visar löparen till platsen för reservkartor. Där får löparen kartan men tidsförlusten kompenseras inte.

Endast löpare med tävlingsnummer har tillträde till växlingsområdet och inpasseringen sker genom ingångsporten (Suomen suurin kuntokoulu) och Emit-registrering. Inkommande löpare är synliga för de startande löparna ca 150 m före växling. På växlingsområdet finns datorskärmar där den väntande löparen kan kontrollera var och när det egna lagets löpare senast har stämplat på en online-kontroll. Det finns toaletter och vätskestationer på växlingsområdet.

Löpare som kommit för sent till växlingen ska (efter inregistrering och tömning av Emitbricka) anmäla sig hos funktionärerna som finns i början av växlingsbommen (i närheten av växlingens anslagstavla). Löparen får där den karta som lämnats in av löparen på föregående sträcka.

Tävlande som löpt in för växling får avlägsna sig från växlingsområdet endast via Emitkontrollen. Växlingsstämplingen är avgörande för lagets växlingstider och -placeringar. Växlingsstämpling och målstämpling övervakas genom videofilmning. Ta hänsyn till den korsande trafiken på båda sidor om växlingsbommen och undvik uppvärmning där löparna springer ut.

MÅL

Från ankarsträckans sista kontroll följer löparen snitslingen, löper över bron och fortsätter enligt skyltning till målfållan. De 50 bästa lagen får sin placering i den ordning som de korsar mållinjen. De övriga lagens ordningsföljd och tid bestäms enligt målstämplingen strax efter mållinjen. Tiden registreras när löparen tar Emitbrickan från stämplingsenheten. Målstämplingen övervakas genom videofilmning. Efter målstämplingen överlämnar löparna sina kartor till funktionärerna. Ankarna för lag med prisplacering avläser sina Emitbrickor strax efter målet. De övriga fortsätter i målfållan tills de kommer till Emitkontrollen.

RESULTAT

Resultaten kan läsas på resultattavlan och de läggs ut på www.jukola.com/2014 Vid oklarheter ska lagen kontakta klagomuren. Om diskvalificeringar och om lag som avbrutit meddelas på resultattavlan. Speakern ger information om tätlagen. Efter tävlingen läggs de officiella resultaten ut på tävlingens hemsida.

KLAGOMUR

Klagomuren (Itkumuuri) är belägen intill ingångsporten och Emitkontrollen. Där kan man ställa frågor och lämna klagomål under tävlingens gång fr.o.m. lördag 14.6. kl. 13.10 till söndag 15.6. kl. 16.00. Frågor om diskvalificering av lag behandlas vid klagomuren tillsammans med lagledaren som vid behov kallas dit av speakern. Eventuella anmälningar om förseelser mot reglerna samt protester ska lämnas på klagomuren.

LAG SOM AVBRUTIT ELLER DISKVALIFICERATS

Löpare för lag som avbrutit eller som diskvalificerats (framgår på resultattavlan) växlar normalt och laget får fortsätta i budkavlen ända till mål. Om ett lag som har diskvalificerats eller som har avbrutit kommer på någon sträcka till växling mindre än en halv timme efter det ledande laget, fördröjs laget i följande växling så att skillnaden till det ledande laget blir minst en halv timme. Löparen på följande sträcka anmäler sig till funktionären vid anslagstavlan intill växlingsbommen och får starta när funktionären gett karta och tillåtit start.

Löpare som avbrutit i terrängen måste följa snitslingen till mål och gå vidare genom växlingsområdet till Emit-kontrollen. Om löpare som avbrutit inte kan gå via växlingen måste lagledaren anmäla saken på Klagomur och återlämna lagets karta. Ett lag anses ha avbrutit då löparen meddelar det till Emit-kontrollen.

De löpare som har skadat sig i terrängen och avbryter överlåter sina kartor till personalen i första hjälpen. Information om de här lagen kommer också på anslagstavlan vid växlingsbommen.

LAGLEDARE

Lagledare och tränare har inte tillträde till start- och växlingsområdet. De kan om så behövs ta hand om tävlande från publikområdet.

VINDSKYDD

Föreningarna får resa vindskydd endast på förhandsreserverade platser som markerats av arrangören. De bästa lagen i Jukola- och Venlakavlen år 2013 får plats på den första raden. De övriga platserna delas ut i anmälningsordning så långt de räcker till. De markerade gånglederna ska hållas fria. Det är strängt förbjudet att göra upp eld (gäller också kokapparater) och övernatta på området för vindskydd.

INTERVJUER OCH FOTOGRAFERING

Löparna intervjuas efter Emitkontrollen eller i presscentret. För de bästa lagen i båda budkavlarna arrangeras presskonferens så fort som möjligt efter målgång. Lagen informeras om presskonferensen.

PRISUTDELNING

De 25 bästa lagen i Jukolakavlen och de 20 bästa lagen i Venlakavlen prisbelönas med medaljer och plaketter. De bästa lagen i vardera budkavlen får också hederspris. Prisen delas ut på estraden. Prisutdelning för Venlakavlen sker lördag 14.6. kl. 19.30 i samband med Jukolafesten, och för Jukolakavlen söndag 15.6. kl. 9.30. De Venlalag som får pris uppmanas att före Jukolafestens början, senast kl. 19.20, inta de platser som reserverats för dem bredvid estraden. Alla Jukolalag som får pris uppmanas att komma till nämnda ställe söndag 15.6. senast kl. 9.20.

De lag som deltar i prisutdelning får inte ha med sig flaggor med reklam eller annat reklammaterial. Föreningens vimpel är tillåten.

KARTUTLÄMNING

Kartorna för Venlakavlen och för Jukolakavlen lämnas ut på infoplatsen fr.o.m. kl. 9.20 på söndagen 15.6., eller strax efter omstart. Kartor (1 st/lag) med alla kontroller och gafflingar samt löparnas egna kartor överlåts i utbyte mot det kartreturkort som finns i lagmaterialet för föreningens första lag.

Lagen får sina kartor per post mot en avgift på 10 €. Adressuppgifter lämnas och sändningen betalas på infoplatsen. Stora försändelser eller försändelser utomlands tillkommer postavgifter.

JUKOLAKAVLENS BUDSKAP

Traditionen påbjuder att genast då segrarlaget kommit i mål läses Jukolakavlens budskap upp samtidigt som mottagaren av budskapet avslöjas. Detta sker i närheten av målområdet på ett ställe som anvisas av arrangörerna.

SÄRSKILDA DIREKTIV FÖR VENLAKAVLEN

Längd Beräknad tid
1. 5,0 -5,2 km 35 min
2. 4,9 -5,1 km 34 min
3. 6,6 -6,8 km 50 min
4. 7,3 -7,5 km 53 min
Sammanlagt 24,4 km 2 h 52 min

I banlängderna ingår 1000 meter snitsel. Det är gaffling på samtliga sträckor. Tävlande födda 1998–1999 rekommenderas sträckorna 1–2.

Början av tävlingen:

Tävlingen börjar med gemensam start lördag 14.6 kl. 14.00. Inpassering sker senast 20 minuter före start. Efter att Emitbrickan registrerats och tömts går löparna till startområdet. Därefter följs de anvisningar som finns ovan under rubriken ”START”.

Avslutande av växling och omstart:

Växlingen avsluts kl. 18.30. För de lag som inte då har kommit till växlingen arrangeras kl 18.45 från kartplanket omstart för sträckorna 2–4. Inpassering sker senast 20 minuter före omstarten. Efter registrering och tömning av Emitbrickorna tar sig löparna 5 minuter före omstart till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Tjuvstartande lag diskvalificeras. Målet för Venlakavlen stängs kl.22.00. Alla lag med godkänd prestation får slutresultat.

SÄRSKILDA DIREKTIV FÖR JUKOLAKAVLEN

Längd (km) Beräknad tid
1. 10,0 – 10,2 km skymning/natt 71 min
2. 11,4 – 11,6 km Natt 83 min
3. 10,0 – 10,3 km natt/gryning 71 min
4.   7,5 – 7,7 km gryning/dagsljus 48 min
5.   7,6 – 7,7 km Dagsljus 47 min
6. 10,6 – 10,8 km Dagsljus 70 min
7. 13,9 -14,1 km Dagsljus 89 min
Sammanlagt 71,9 km  7h 59 min

I banlängderna ingår ca. 1000m snitsel. Det är gaffling på samtliga sträckor. Solen går ner lördag 14.6. kl. 23.17 och går upp söndag 15.6. kl. 03.02. Tävlande födda 1998–1999 rekommenderas sträckorna 4-5. Vissa sträckor passerar nära tävlingscentrum. Speakern meddelar när de ledande lagen närmar sig tävlingscentrum.

Början av tävlingen:

Tävlingen börjar med gemensam start lördag 14.6 kl. 23.00. Eventuella förändringar meddelas på Kuopio-Jukolas hemsida, www.jukola.com/2014. Inpassering sker senast 20 minuter före start. Efter att Emitbrickorna registrerats och tömts tar löparna sig till startområdet. Där följs de anvisningar som finns ovan under rubriken ”START”.

Avslutande av växling och omstart:

Växlingen avsluts söndag 15.6. kl. 8.45. För de lag som inte då har kommit till växling arrangeras två omstarter från kartplanket. Gemensam start för 7:e sträckan går kl. 9.00 och omstarten för sträckorna 2-6 kl. 9.20. Inpassering sker senast 20 minuter före omstart. Efter registrering och tömning av Emitbrickorna tar 7:e sträckans löpare sig 5 minuter före start till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Löparna på sträckorna 2-6 dirigeras  då till väntområdet. Efter den första omstarten förflyttar sig löparna på sträckorna 2-6 till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Tjuvstartande lag diskvalificeras. Målet för Jukolakavlen stängs kl. 15.00. Alla lag med godkänd prestation får slutresultat.

Taustayhteisöt

Pääyhteistyökumppani

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät Venlojen-viesti

Osuusisännät Jukolan-viesti