Tävlingsdirektiv

Allmänt

Ungdomens Jukola är en internationell orienteringsstafett för klubblag. Deltagandet på olika sträckor har begränsats så att bara tävlande i de klasser, som omnämns under rubriken ”Banor och sträckor” , får löpa sträckan i fråga.

Ett kombinerat lag kan sammanställas av dem, som inte kan bilda ett lag. Det kan således bestå t.ex. av elever från skolor i samma kommun eller av medlemmar av en ungdomsorganisation. Medlemmar av en orienteringsklubb, som vill löpa i ett kombinerat, måste skaffa sig sin egen klubbs tillstånd att göra det.

För lagens sammansättning gäller begränsningarna angående kön och ålder med undantaget att också flickor i kombinerade lag får löpa 7. sträckan. Arrangörerna har rätt att bilda kombinerade lag av enskilda orienterare, som anmält sig till orienteringsbanken.

Tävlingen arrangeras av Kouvolan Rasti-72 och Sippurasti ry i samarbete med SSL och Kaukametsäläiset ry. I tävlingen tillämpas SSL:s regler, särskilda regler för UJ samt arrangörernas direktiv och bestämmelser.

Starten sker lördagen den 24.8.2013 kl 11.30.

Tävlingsorganisation

Tävlingens beskyddare Ville Nousiainen

Tävlingsledare Vesa Vainio, 0407030323, nuju2013vva@gmail.com

Tävlingsledarens assistent, Urpo Särkkä 0400553464, urpo.sarkka@storaenso.com

Info+media Jukka Sakki, 0503570982, jukka.sakki@jukola.com

Info-punkt+ inkvartering Ulla Säde, ulla.sade@pp.inet.fi

Kontrollant (TA) Tommi Tervakangas SSL, 0405447450, tommi tervakangas@gmail.com

Bankontrollant Ossi Karvonen KuUS

Huvudbanläggare Marko Uotila

Resultatservice Timo Harju, timoharj@gmail.com

GPS-uppföljning Katja Vanhalakka

Anmälningar Timo Harju

Måldomare Jouko Vääränen

TC Matti Espo, matti.espo@co.inet.fi

Ceremonier Jaana Vainio, 0400853569, jaana.vainio@pp3.inet.fi

Restaurang Maarit Piekiäinen

Första hjälp Anjalan VPK

Inbjudna gäster Heikki Kyyrönen, 0458600606, kyyronen@kymp.net

Säkerhet Markku Leinonen Anjalan VPK

Juryns ordförande Simo Suutari Vehkalahden Veikot

TC, adresser, vägledning och parkering

Ungdomens Jukolas tävlingscentrum är på sportplanen i Anjala by i Kouvola stad. Adress: Urheilijantie 1, 46910 Anjala.

Vägledning till TC från korsningen av huvudväg 6 och väg 354 och korsningen av hv 15 och v 3544. Skyltning på plats fr. o. m. fredagen d. 23.8.2013 kl. 16.00. Från P till TC 0-1 km. Avstigning från bussar nära TC.

Info

Infos öppettider: fredagen den 23. mellan kl 16 och 22 och på lördagen den 24.8. fr.8.00 till 17.30. Tävlingsmaterialet (bl.a. nummerlapparna) utlämnas endast, om alla avgifter betalats.

Inkvartering på skolan, kvällsmåltid, frukost

Inkvartering på Anjala grundskola, Anjalantie 5, 46910 Anjala. Dörrarna öppnas 23.8. kl 16 och stängs lördagen 24.8. kl 16. Inkvarteringen har egna ordningsregler. Till TC 800 m.

På förhand beställd kvällsmat serveras 19.00-22.00 och frukost 8.00-10.00. Eventuella tilläggsbeställningar mot betalat bankkvitto eller kontant betalning i Info.

Karta

Printkarta 8/2013 (printad av Mapline Oy) i sex färger, skala 1:10000, ekvidistans 5 m. Storlek A4. Kartan är i plastfodral. Kartan har reviderats av Marko Uotila. Tidigare karta över området (2010) är till påseende på netsidan och anslagstavlan, tävlingskartan på växlingsområdet.

Kartor för modellorientering och den tidigare kartan är till salu i Info.

Terräng

Området är typiskt för Kymmenedalen med rapakivigrund. I terrängen finns det rikligt med stigar och vägar samt ett nät av motionsslingor bestående av vägar med sandgrund, normala stigar eller stigar med sågspånsgrund. Stigningen är på sin höjd 30 m. Terrängen är delvis kuperad. Framkomligheten är i huvudsak god, men det finns försinkande tätare områden.

Start, K och snitslingar

Starten sker vid västra sidan av idrottsplanen och växlingarna på östra sidan. Från start och växling är snitsling (160-190 m) söderut till punkt K.

Kontroller

Kontrollerna är märkta med orange-vita skärmar. Modellkontroll i TC med möjlighet att testa emitbrickan. På alla sträckor finns kontroller i TC, öppna för publiken. Det finns två olika kontroller och kartan i TC anger, vilken av dem laget ifråga skall passera. I terrängen finns kontroller mycket. nära varandra. Kolla koden! On-line-kontroller finns på alla sträckor.

Kontrolldefinitioner och koder

Symboldefinitionerna är påtryckta. Vid sidan av kontrollens ordningsnummer STÅR INTE KONTROLLENS KOD, dvs att koden står endast i definitionen. Om du använder emitbricka med display, beakta att stämplingens emitkod inte nödvändigtvis motsvarar kontrollens kod. Vi påminner en gång till: glöm inte att kolla koden!

Banor och sträckor

I banlängderna ingår 320-450 m snitslingaar. Gaffling på alla andra sträckor än femte.

Sträcka

Klass

Längd

Stigning

Kontroller

Idealtid

Tätens

 

 

(km)

(m)

 

(min)

växlingstid

1

H/D -16

4,9-5,1

150

14

29

11:59

2

H/D -16

4,9-5,0

150

14

29

12:28

3

D -14

2,3

65

9

15

12:43

4

H/D -14

2,3

65

9

14

12:57

5

D -16

3,4

110

9

24

13:21

6

D -18

5,1

180

14

36

13:57

7

H -18

5,9-6,0

200

16

36

14:33

Förbjudna områden

Prickade åkrar och tomtmarker är enligt reglerna förbjudna områden. Prickade åkrar med betydelse har dessutom markerats med band som tecken på förbud. Dessutom är några förbjudna områden markerade på kartan. Sågspånshögen i TC med förvarad snö får absolut inte tillträdas.

Fålla för lagledare på sträckorna 3-4

I södra ändan av idrottsplanen vid sidan av snitseln till K är en fålla för lagledare, som där kan hjälpa löparna på sträckorna 3 och 4 med planeringen av hur de skall löpa. Tillträde endast mot lagledarkort.

Nummerlappar

Nummerlappar används på alla sträckor. Lappen måste fästas tydligt på bröstet. Egna säkerhetsnålar! Lagnumrering enligt placeringen 2012, gäller dock inte *-märkta lag. De kombinerade lagen har försetts med Y och likaså de lag, som har en flicka på sista sträckan. Lagnummer, sträckans nummer och företagarlogo måste vara fullt synliga. Numret innehåller en streckkod, som måste bevaras oskadad ända till inläsningen av emitbrickan.

Emit-korten

I tävlingen används elektronisk emit-stämplingssystem. Kontrollremsorna utdelas i klubbens materialpåse. Skriv på lappen lagets nummer, sträcka och emitbrickans nummer. När ni går in i växlingsfållan, inläses emitbrickan i resultaträkningssystemet och nollas. Laget måste använda minst tre olika emit-brickor. Samma bricka får inte användas på två på varandra följande sträckor eller av två olika lag.

Om den egna brickan inte fungerar, lånar arrangörerna ut en som funkar. Likaså om en som vill ut i gemensam start har lånat sin bricka till en som ännu är i skogen.

Klubbarnas material

Tävlingsmaterialet kan klubbvis hämtas i Info i TC fr. kl. 16-22 och lö fr. o m.8.00. Endast de klubbar, som betalat alla avgifter får tävlingsmaterialet, som bl. a. innehåller nummerlapparna utan säkerhetsnålar, programhäftet, returneringsbiljett för kartor, lagledarkort, eventuella hyrda emit-brickor, och emit-kontrollremsor. Alla tävlande använder egna säkerhetsnålar. Nummerlapparna returneras inte. Klubbens representant kvitterar hyrda emit-brickor. Vi debiterar 80 € för varje bricka som inte har returnerats.

Startlista

Den definitiva startlistan är på netsidan torsdagen den 22.8. kl 16 och därjämte på anslagstavlan.

Löpordning

Löpordningen måste uppges före kl 18 på fredagen d. 23.8. Det kan göras på Internet: www.jukola.com eller på en blankett i Info. Senare ändringar av tvingande skäl måste inlämnas i Info senast lö kl 9.30. Tävlingens kontrollant godkänner eller förkastar förslagen till ändring beroende av motiveringens vikt.

Start

Startande på första sträckan får sina emit-brickor inlästa och nollade mellan 10.50 och 11,20. Efter inläsningen och nollandet förflyttar de sig till området mellan start och K. Till den egna startplatsen går man efter speakerns anvisning. Kartorna utdelas i handen 2 minuter före start. Löparen ser efter att det står rätt startnummer på kartan. Kartan får inte öppnas före start. Starten filmas. Lag som tjuvstartat, diskvalificeras.

Växlingar

Löparna på sträckorna 2-7 bör komma i god tid före beräknad växlingstid till inläsningen och nollställandet av emit-brickan. Därefter kan de förflytta sig till de markerade uppvärmningsområdena. Rör dig ej där de startande löper. Ställ dig vid växlingsbommen, när ditt lag närmar sig. Det finns wc på uppvärmningsområdet. Från sista kontrollen följer man snitseln till växling. Skyltarna anger rätt fålla beroende på sträckan du löpt. Alla måste stämpla vid växling/mål.

Den inkommande löparen lämnar kartan ovikt till funktionären och fortsätter därefter till kartställningen, tar kartan med sitt eget lagnummer och lämnar den till lagets följande löpare vid växlingsbommen. Se efter att det är rätt lag och rätt karta du tar. Lag som tagit fel karta från kartställningen diskas. Om någon tagit ditt lags karta, underrätta funktionärerna därom, och du får en reservkarta men inte tidkompensation .

Löparen som kommit till växling dirigeras till inläsning av emit-brickan (i emit-out-tältet)Ifall det finns nånting oklart, skall löparen till en noggrannare redogörelse. Normal stafettväxling avslutas kl 15.20, varefter de inkommande lagen dirigeras direkt till inläsning.

Mål

Från sista kontrollen följer man snitslingen till målfållan. Placeringen avgörs på mållinjen. I uppgörelser på upploppet avgör måldomaren resultatet för placeringarna 1-40. I målpunkten efter mållinjen stämplas ännu och därmed får man lagets tid i mål. Därefter fortsätter löparen till stämpelgranskning. Målet stängs kl 18.00

Demonstration av vad man gör vid start, växling och mål

Hur det går till demonstreras av modellöpare och speakern.

Gemensam start till sträckorna 2-7

Tävlande, som deltar i gemensam start måste låta inläsa och nollställa emit-brickan i ”Emit IN- tältet” och förflytta sig till växlingsområdet före kl 15.20. Växlingen stängs kl 15.20. Därefter öppnas växlingsbommen och de tävlande får gå till kartställningen till sin egen karta. Starten sker kl 15.30 enligt speakerns anvisning.

Klagomuren

Om det finns oklarheter vid inläsningen av emit-brickan , görs förslag om förkastande och saken avgörs omedelbart vid klagomuren. Om prestationen är bristfällig på grund av utebliven eller orätt stämpling, kallas vid behov lagledaren tillstädes. Först därefter bekräftas diskvalificeringen.

Avbrutna

De som avbrutit kommer normalt till växling och mål och ger kartan till den väntande orienteraren vid växlingsbommen och fortsätter till ”Emit-out”-tältet och tillkännager att han/hon avbrutit. En löpare, som har avbrutit eller skadat sig och kommer förbi målet och växlingen, måste anmäla sig i ”emit-out”-tältet och lämna kartan till funktionären.

Ett lag som diskats eller avbrutit får dock fortsätta ända till mål. Om ett sådant lag ligger mindre än en halv timme efter klassens ledande lag, får följande löpare inte starta förrän en halv timme gått sedan täten har växlat. Kartan för lagets följande sträcka tas från kartställningen och ersätts med en lapp försedd med lagets nummer. På lappen står angivet, när laget tidigast får fortsätta i kavlen. Den inkommande löparen tar lappen med sig till växlingsbommen och följande löpare får sin karta från reservkartpunkten mot denna lapp.

GPS-uppföljning

GPS-direktiv

GPS-tracker, som inte kan användas som hjälpmedel vid navigering, får användas i UJ 2013.

GPS-uppföljning

på etapperna 2, 5 och 7. Nedannämnda lag måste anlita den anförtrodda trackern. Utdelning av tracker och bärväst och omklädning sker i ”Emit IN”-tältet, när tävlaren går över till uppvärmningsområdet. Efter loppet insamlas trackers vid Emit-kontrollpunkten växling/mål.

trackers för etapp 2 utdelas till de 22 lag, vilkas namn tillkännages på NJ:s www.sidor under tävlingsveckan och på anslagstavlan.

Trackers för etapp 5 och etapp 7 kan efter behov utdelas till fler lag. Namnen på dessa lag anges på anslagstavlan och i ”Emit-in”-tältet.

Arrangörerna har rätt att under tävlingen byta om på de lag, som uppföljs. Förbered dig för att du kan förses med tracker.

Uppföljningen kan iakttas i TC eller genom länken /.

Orienterarbank

Anmälan till orienterarbanken via netsidan ”Suunnistajapankki” eller i Info, där du får en blankett att ifylla. Senast lö 24.8.2013 kl 9.50. Till kombinerade lag kan orienterare bara väljas via Suunnistajapankki. Kontakt löpare/lag genom att ringa och meddela till banken, att vederbörande har funnit sig ett lag eller tvärtom. Efter kl 9.50 på lördagen placerar Info de orienterare som inte reserverats, i orienterarbankens lag. Av de lag, som saknar löpare på senare sträckor, försöker man också bilda kombinerade lag. De första sträckorna löpes normalt med start kl 11.30, och på senare sträckor kompletteras laget med bankens löpare.

Situationen i banken står på anslagstavlan lördag morgon. I Info kan man fråga efter lediga löpar

Returnering av kartor och rutthärvel

Kartorna returneras efter omstarten kl 15.40 i Info mot returbiljetten som finns i klubbens materialpåse. Laget får löparnas egna tävlingskartor samt en karta med alla kontroller.

UJ:s rutthärvel öppnas på söndagen. Orienterarna anmodas om att rita sina vägval i rutthärveln.

Sportaffärer

I TC finns butiker med sportartiklar

Restaurang

Restaurangen bjuder på mångsidig och läcker njutning

Säkerhet

Det är förbjudet att tända öppen eld och att använda gas- och trangiakök. Rökning är absolut förbjudet i TC.

Klubbtält

Tältresning på utdelad plats enligt förhandsreserveringen. Karta över tältplatserna på netsidan och anslagstavlan.

Träningspaket

Ungdomens Jukolas träningspaket finns på webbsidan /yleista/harjoitusmahdollisuudet/

Modellorientering

öppen ända till tävlingens början. Kartor från Info eller via netsidorna. Från inkvarteringen är det 100m till modellorienteringen. En annan startplats ligger norrom TC på andra sidan om Elimäentie. På kartorna kontroller, av vilka man kan rita sig en bana efter behag.

Hittegods kan efterfrågas i Info

Tävlingsledningen kan komplettera och specificera dessa direktiv efter behov. De slutgiltiga direktiven publiceras på anslagstavlan i TC och tävlingens webbsida.

Lycka till!