Terräng och karta

 

Beskrivning

Tävlingsområdet i Napapiiri-Jukola är varierande, flack sumpmark och moskog, som är mest platt i sina södra delar och övergår mot norr till en typisk västlappländsk bergkullterräng med vidsträckta berg i dagen-områden.  Höjdskillnaden mellan den högsta och lägsta punkten är cirka 140 meter.

Trädbestånd i området är typisk lappländsk talldominerad skog. Underlag är mestadels snabblöpt moskog, där bara få sumpmarker, täta dikeskanter och steniga områden begränsar framkomligheten.

Tävlingskarta

Utdrag från tävlingskartan. Tryckt orienteringskarta 1:10 000, ekvidistans 5 m, trycks 3/2020. Kartritare Matti Kivelä 06/2015 – 10/2019.

Foton från tävlingsområde

 

  

  

  

  

  

Foto: Matti Kivelä